GÜÇ MESAFESİ ÖZ YETERLİLİĞİ ETKİLER Mİ? Y KUŞAĞI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA


ÖZASLAN ÇALIŞKAN B. Ö.

ICOAEF’19 V. International Conference on Applied Economics and Finance & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 11 April 2019, pp.250-256

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.250-256
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out to determine whether the power distance perceptions of employees belonging to Generation Y affect their perceptions of self-efficacy. For this purpose, the concepts of power distance and self-efficacy are briefly mentioned in the study. In the literature, these variables and some similar variables were examined and as a result of the evaluations made, the effect of power distance perception on the perception of self-efficacy has been tested. Correlation and regression analysis assumptions were taken into account when testing the research model. In the study, necessary analyzes were performed on 394 participants who were easily reached by convenience sampling method. A questionnaire developed for collecting data in the study was developed. In order to measure selfefficacy perception 12 item self-efficicay perception scale of Sherer (1982) were used and to measure the power distance perception, 20-item Power Distance Scale of Yorulmaz et al. (2018) were used. As a result of the research, it is expected that there will be an inverse relationship between power distance perception and self-efficacy perception.

Bu çalışma, Y kuşağına mensup olan işgörenlerin güç mesafesi algılarının öz yeterliliğe ilişkin algılarını etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç çerçevesinde çalışmada güç mesafesi ve öz yeterlilik kavramlarından kısaca bahsedilmiştir. Literatürde söz konusu değişkenleri ve benzer bazı değişkenleri dikkate alarak yapılmış araştırmalar incelenmiş, yapılan değerlendirmeler sonucunda geliştirilen “güç mesafesi algısı öz yeterlilik algısını etkiler” hipotezi sınanmıştır. Araştırma modelinin test edilmesinde korelasyon ve regresyon analizi varsayımları dikkate alınmıştır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılmış 394 katılımcı üzerinde gerekli analizler yapılmıştır. Araştırmada veri toplamak için geliştirilen anket formunda öz yeterlilik algısını ölçmek üzere Sherer tarafından geliştirilen (1982) 12 ifadelik “Genel Öz Yeterlilik Ölçeği” ile güç mesafesi algısını ölçmek üzere Yorulmaz vd. (2018) tarafından geliştirilen 20 maddelik Güç Mesafesi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, literatürden hareketle, güç mesafesi algısı ile öz yeterlilik algısı arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunması beklenmektedir.