KÜLTÜR ÇİPURA (Sparus aurata, L. 1758) BALIKLARINDAN İZOLE EDİLEN PATOJEN BAKTERİLERİN FENOTİPİK VE ANTİJENİK KARAKTERİZASYONU


ÇANAK Ö. , AKAYLI T.

Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu / FABA 2013, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.339-340

  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.339-340

Özet

KÜLTÜR ÇİPURA (Sparus aurata, L. 1758) BALIKLARINDAN İZOLE EDİLEN PATOJEN BAKTERİLERİN FENOTİPİK VE ANTİJENİK KARAKTERİZASYONU

Amaç: Bu çalışma ile Türkiye’nin Ege bölgesinde yetiştiriciliği yapılan hasta kültür çipura (Sparus aurata) balıklarından izole edilen bakterilerin rutin bakteriyolojik metotlar ve API 20E hızlı tanı kiti kullanılarak identifikasyonlarının yapılması ve SDS-PAGE metodu ile antijenik yapılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.   

Metod: Bu çalışmada ağırlıkları 3-130 g arasında değişen 27 adet kültür çipura balığı incelenmiştir. Hasta balık örnekleri genel olarak deri renginde solgunluk ve pul kaybı, vücut yüzeyinde ülserler, yüzgeç diplerinde hemorajiler solungaçlarda anemi, karaciğer renginde solgunluk, periton boşluğunda sıvı birikimi ve iç organlarda erime ve küçülme gibi klinik bulgular göstermiştir. Enfekte balıkların karaciğer, böbrek ve dalak gibi iç organlarından %1,5 NaCl içeren TSA besiyerine yapılan bakteriyolojik ekimler sonucu elde edilen 15 adet bakteri izolatı çalışma kapsamında incelenmiştir. Rutin bakteriyolojik metotlar ve API 20E hızlı tanı kiti ile identifikasyonun ardından bakteri izolatlarına ait dış membran protein (OMP) örnekleri hazırlanmıştır. Elde edilen protein ekstraktları %12 akrilamit içeren ayırma jeli ve %5 akrilamit içeren yükleme jelinde SDS-PAGE analizine tabi tutulmuştur. Elektroforezden sonra jeller Coomassie Brillant Blue ile boyandıktan sonra fotoğraflanmış ve incelenmiştir.

 

Sonuçlar ve Tartışma: Hasta balık örneklerinin iç organlarından yapılan bakteriyolojik ekimler sonucunda baskın olarak Vibrio genusuna ait bakteriler izole ve identifiye edilmiştir. Ayrıca incelenen balıklardan Gram-negatif bakterilerden Pseudomonas spp., Gram-pozitif bakterilerden de Staphylococcus sp. ve Micrococcus sp. türleri izole ve identifiye edilmiştir. SDS-PAGE analizleri sonucunda, aynı türe ait izolatların OMP profili bakımından benzerlik gösterdiği fakat diğer protein bantlarında  izolatlar arasında küçük farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak bu çalışma ile Vibrio genusu üyelerinin çipura balıklarının temel patojenleri olduğu ve diğer balık patojenleri ile birlikte karma enfeksiyonlara neden olduğu dikkati çekmiştir. Bu izolatların antijenik yapılarının tespit edilmesinin, neden oldukları hastalıkların tedavisi veya önlenmesine yönelik aşı geliştirme çalışmalarında faydalı olabileceği düşünülmektedir.

PHENOTYPIC CHARACTERIZATION AND PROTEIN PROFILING OF PATHOGENIC BACTERIA ISOLATED FROM CULTURED GILT-HEAD SEA BREAM (Sparus aurata, L. 1758)

Objective: The aim of this study is the identification of bacteria recovered from diseased gilt-head sea bream (Sparus aurata) cultured in the Aegean region of Turkey by using routine bacteriological methods and API 20E rapid diagnostic kit and the determination of their membrane protein profiles by SDS-PAGE method.

Methods: In this study, 27 cultured gilt-head sea bream samples weighing between 3-130 g were examined. Diseased fish samples showed clinical signs of disease such as sloughing of the skin color and loss of scales, ulcers on the skin, hemorrhages at the fin bases, anemia in the gills, sloughing in the liver color, accumulation of a fluid in the peritoneal cavity, swelling and atrophy of the internal organs in general. 15 bacterial isolates that were recovered after the bacteriological inoculations from internal organs of fish samples such as liver, kidney and spleen onto TSA containing 1,5% NaCl were studied in this study. After identification by using routine bacteriological methods and API 20E rapid identification kit, outer membrane protein (OMP) extraction was made. SDS-PAGE analysis of the protein extractions were made in separating gel containing 12% acrylamide and loading gel containing 5% acrylamide. After electrophoresis, gels were stained with Coomassie Brillant Blue then photographed and analyzed.    

 

Results and Discussion: After the bacterial inoculations made from the internal organs of diseased fish samples, bacteria from the genus Vibrio were recovered and identified dominantly. Besides Vibrio spp., some Gram-negative bacteria such as Pseudomonas spp. and Gram-positive bacteria such as Staphylococcus sp. and Micrococcus sp. were also recovered and identified. In the SDS-PAGE analyses, it was determined that isolates from the same species show similarities in the major outer membrane protein but small differences in other protein bands.

As a result, in this study it was determined that bacteria from the genus Vibrio are the main pathogens of the gilt-head sea bream and may cause mixed infections with some other bacteria in this fish species. It is thought that the determination of the antigenic structures of these bacteria will provide important data for the treatment or vaccine development studies to prevent the diseases caused by these species.