The Role of HLA Matching Upon the Effect of Overall Survival in Cord Blood Transplantations


Çınar Ç., Abatay F., Erol A., Özcan Ö., Kıvanç D., Oğuz F.

6.DETAE Günleri, İstanbul, Turkey, 24 - 25 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN), malign ve malign olmayan hematolojik hastalıklarda kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Kök hücre kaynağı olarak periferik kan ve kemik iliği kök hücreleri sıklıkla kullanılmakta iken günümüzde kordon kanı da HKHN’de yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Hematopoetik kök hücre nakillerinde İnsan Lökosit Antijenleri (HLA) uyumu, alıcı-verici arası cinsiyet uyumu, nakil sonrası sağ kalım ve nüksü etkileyen önemli belirleyicilerden biridir. Ancak kısa sürede nakil gerçekleştirilmesi gereken acil endikasyonlu ya da azınlık ırk ve etnik gruplar için kısa sürede tam uyumlu kök hücre bulunması ve getirtilmesi konusunda ciddi problemler yaşanmaktadır. Kordon kanından gerçekleştirilen HKHN’de ise donör ve alıcı arasında HLA tam uyumu aranmamakta ve tam uyumlu nakiller kadar başarı sağlanabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda kök hücre kaynağı olarak kordon kanı üniteleri kullanılan akraba dışı nakillerde HLA uyumunun sağ kalım üzerine etkisini karşılaştırmak amaçlandı.

Materyal ve Metod: 2008-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası aracılığıyla HLA tam uyumlu ve bir ya da birkaç alel/antijen uyumsuz kordon kanı ünitelerinden nakil gerçekleştirilen 98 hastanın nakil sonrası sağ kalım oranları analiz ettik.

Bulgular: Çalışmada yer alan hastaların yaş ortalaması 4,56 ± 2,8 (1-30), kız/erkek oranı ise 38/60 idi. Hastalarda görülen tanılar SCID (n:20), AML (n:11), Osteopetrozis (n:10) ve ALL (n:7) idi. Kordon kanı nakli gerçekleştirilen 98 hastanın 36’sı HLA tam uyumlu, 62’si bir ya da iki alel/antijen uyumsuzdu. 2008-2014 yılları arasında gerçekleşen kordon kanı nakillerinde hastaların toplam sağ kalım oranı %71,4’tür. HLA tam uyumlu kordon kanı ünitelerinden nakil olan hastalardan 6’sı ex, 30’u sağ (sağ kalım oranı %83,3) iken alel/antijen uyumsuz kordon kanı nakillerinde ise hastaların 22’si ex, 40’ı sağdır (sağ kalım oranı %64,5).  

Sonuç ve Tartışma: HKHN’lerinde kök hücre kaynağı olarak kordon kanı ünitelerinin kullanılmasının kök hücreye kısa sürede ulaşılması avantajının yanında sağ kalım açısından da umut verici olduğu verilerimizle desteklenmiştir.

 

Anahtar kelime: Hematopoetik kök hücre nakli, Kordon kanı nakli, HLA