Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Yenilikçi İşyeri Davranışları Üzerindeki Etkisinde Kolektif Şükranın Rolü


YILDIZ B. , Ayaz Arda Ö.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.16, ss.141-161, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 16 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları
  • Sayfa Sayıları: ss.141-161

Özet

Bu çalışmada algılanan aşırı nitelikliliğin yenilikçi (inovatif) davranışlar üzerindeki etkisinde kolektif şükranın şartlı değişken etkisi incelenmiştir. İlgili alanyazın incelendiğinde önceki çalışmalar genellikle algılanan aşırı nitelikliliğin çalışanların olumsuz davranışlar ya da tutumlar sergilemesinde önemli bir öncül olduğunu vurgulamaktadır. Ancak, algılanan aşırı nitelikliliğin uygun koşular altında olumlu davranış ya da tutumlara yol açacağını gösteren çalışmalar ilginç bir şekilde sınırlı düzeydedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı alanyazında oldukça yeni olan bir duygu durum değişkeni olan kolektif şükranın düzenleyici etkisini kişi-iş uyumu kavramsal çerçevesinde araştırarak ilgili alanyazındaki boşluğu doldurmaktır. Araştırma İstanbul İlindeki bir sigorta şirketinde çalışmakta olan 121 beyaz yakalı çalışan üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veri PROCESS SPSS makrosu kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları göstermiştir ki algılanan aşırı nitelikliliğin yenilikçi davranışlar üzerindeki olumsuz etkisi kolektif şükran düzeyi düşük olan çalışanlarda daha güçlü iken, yüksek olan çalışanlarda istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Araştırma sonucunda yönetici ve uygulayıcılar için çeşitli öneriler sunulmuştur.

In this paper, the moderating effect of collective gratitude on the relationship between perceived overqualification and innovative behaviors are examined. The extant literature posits that perceived overqualification is an important antecedent in employee's negative behaviors and attitudes. There is a lack of research in asserting the role of perceived overqualification in positive employee behaviors and attitudes. With the help of the person-job fit theory, this study aims for filling the gap in the literature by asserting the moderating role of collective gratitude, which is a new emotional state variable,. The research is applied to 121 white-collar employees who work for an insurance company in Istanbul. The data were analyzed by using PROCESS SPSS macro. Findings indicate that the negative effect of perceived overqualification on innovative behaviors is stronger for the employees who have lower levels of collective gratitude. This relationship remains insignificant when the level of collective gratitude is high. In the end, implications are presented for managers, industry practitioners, and academicians.