Preservice science teachers’ critical thinking dispositions: Istanbul university sample


Creative Commons License

Kuvaç M., Koç I.

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.3, no.2, pp.46-59, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: TURKISH JOURNAL OF EDUCATION
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.46-59

Abstract

In this research, it was aimed to determine preservice science teachers’ critical thinking dispositions and examine in terms of age, gender and grade level variables. The research was carried out with 178 preservice teachers, registered to Science Education Program at Hasan Ali Yucel College of Education in Istanbul University in the fall semester of 2012-2013 academic year. In the research, Individual Information Form and California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI), designed by Facione, Facione & Giancarlo (1998) and adapted to Turkish by Kokdemir were utilized as data collection tools. The data analysis was performed using SPSS 16.0 software. According to findings, preservice science teachers’ critical thinking dispositions were established as medium level. However, it was determined that CCTDI-T total and subscale scores did not show significant differences according to age. In terms of gender, there were significant differences in favor of female preservice science teachers in truth- seeking and open-mindedness subscales. In addition, when CCTDI-T total and subscale scores investigated according to grade level, significant differences were determined except inquisitiveness and self-confidence dimensions.

Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin belirlenmesi ve yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi lisans programına kayıtlı 178 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ile Facione, Facione ve Giancarlo (1998) tarafından geliştirilen, Kökdemir (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (CCTDI-T) kullanılmıştır. Araştırma verilerinin istatistiksel analizi SPSS 16.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yaş değişkeni açısından, CCTDI-T toplam ve alt boyut puanlarının anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Cinsiyet değişkeni açısından ise, açık fikirlilik ve doğruyu arama alt boyutlarında kız öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Ayrıca, CCTDI-T toplam ve alt boyut puanları sınıf düzeyi değişkenine göre incelendiğinde, meraklılık ve kendine güven dışındaki alt boyutlarda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.