Klasik ve foliküler varyant papiller tiroid kanserinin klinik ve histopatolojik özellikler ve prognoz açısından karşılaştırılması


Baysal A., Uymaz D. S. , Soytaş Y., Özgür İ. , İşcan A. Y. , Sormaz İ. C. , ...More

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

AMAÇ: Papiller tiroid kanser (PTK)’inde klasik varyant PTK (KVPTK) ve foliküler varyant PTK (FVPTK) olgularında histopatolojik özellikler ve prognozun karşılaştırılması

GEREÇ-YÖNTEM: İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı A servisinde PTK tanısı ile cerrahi girişim uygulanan 411 hasta KVPTK (grup 1;n=258) ve FVPTK (grup 2;n=153) olarak 2 gruba ayrılarak retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalarda total veya totale yakın tiroidektomi, klinik veya görüntüleme ile saptanmış metastaz varlığında santral ve/veya lateral boyun diseksiyonu uygulandı. Klinik olarak N0 olan 48 hastada proflaktik santral boyun diseksiyonu (SBD) uygulandı. Her iki grup demografik özellikler, histopatolojik bulgular, lokal nüks, uzak metastaz ve mortalite oranları bakımından değerlendirildi.

BULGULAR: Her iki grup arasında yaş ve cins açısından anlamlı fark saptanmadı. Grup 1 ve Grup 2 karşılaştırıldığında; ortalama tümör çapı açısından fark saptanmadı (2.1 ± 1.5vs2.3 ± 1.4, p=0.2),tiroid kapsül invazyonu(%49.2vs%22.9,p<0.0001), ekstratiroidal yayılım (%38.8 vs %12.4, p<0.0001),lateral lenf nodu metastazı(%20.5vs%7.2,p<0.0001), lokal nüks (%7.4vs%2,p=0.02) oranları grup 1’de daha yüksek; grup 2 de ise bilateral ve multisentrik tümör (%64 vs %17.2;p<0.0001) oranı daha yüksek bulundu. Profilaktik SBD yapılan hastalarda lenf gangliyonu metastazı oranı grup 1’de grup 2’ye göre daha yüksek bulundu (p<0.0001). Uzak metastaz açısından iki grup arasında fark saptanmadı. Grup 1’de hastalığa bağlı mortalite oranı %0.6 (n=3) olup, grup 2’de mortalite saptanmadı (p<0.0001).

SONUÇ: FVPTK’da klasik varyanta göre tümör çapı daha büyük ve bilateral multisentrik tümör oranı daha yüksektir. Ancak olumsuz prognostik histopatolojik özellikler KVPTK’ da daha sık olup, lokal nüks ve mortalite oranları da FVPTK’ya göre daha yüksektir.