Yeni Ürün Geliştirme Takımlarında Örgütsel Ortamın Proje Başarısı ve Proje Hızı Üzerine Etkileri


Creative Commons License

ŞAHİN A. , Arabacı O.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.52, ss.1185-1204, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 52
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1185-1204

Özet

Bu araştırmanın amacı, örgüt bağlamının içeriğini ve bunu oluşturan unsurları açıklamak ve bu unsurların yeni ürün geliştirme takımlarında proje çıktıları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda; yeni ürün geliştirme takımlarında örgüt ortamının proje başarısı ve proje hızı üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2016 yılında Marmara bölgesinde bulunan iki büyük otomotiv firmasında görev yapan 61 çalışana uygulanan anket sonuçlarına dayanmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler IBM SPSS 20 istatistik programıyla analiz edilerek toplanan verilere Faktör Analizi, Cronbach's Alpha Analizi, Regresyon ve Korelasyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, örgütsel bağlam unsurlarından Birey/Örgüt Amaç Uyumunun Proje Başarısı üzerinde direkt bir etkisi olduğu gözükse de Örgütsel Disiplin ve Güven ve Örgütsel Destek ile Proje Başarısı arasındaki güçlü ve anlamlı ilişkilerin varlığı; bu iki değişkenin Proje Başarısını Birey/Örgüt Amaç Uyumu değişkeni üzerinden etkiliyor olabilme ihtimalini göstermektedir. Bununla beraber örgütsel bağlam unsurlarından Birey/Örgüt Amaç Uyumu ve Örgütsel Desteğin Proje Hızı üzerinde direkt bir etkisi olduğu gözükse de Örgütsel Disiplin ve Güven ile Proje Hızı arasındaki güçlü ve anlamlı ilişkilerin varlığı; bu değişkenin, Proje Hızını Birey/Örgüt Amaç Uyumu ve Örgütsel Destek değişkenleri üzerinden etkiliyor olabilme ihtimalini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Yeni Ürün Geliştirme Takımları, Örgütsel Bağlam, Örgütsel Bağlam Unsurları, Proje Çıktıları, Takım Çalışması.