Poli kistik over sendromunda ses özellikleri


Aydın K., Akbulut S., Demir M. G. , Demir Ş., Özderya A., Temizkan Ş., ...More

37. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015, pp.284-285

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.284-285

Abstract

P125
POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA SES ÖZELLİKLERİ

KADRİyE AyDIN1, SEVTAP AKBULUT2, MEHMET GÖKHAN DEMİR2, şEVİN DEMİR3, AyşENUR öZDERyA1, şULE TEMİZKAN1, MEHMET SARGIN3

1. KArTAlDrlÜTfiKIrDAreğiTimveArAŞTIrmAhASTAneSi enDoKrinoloji ve meTAbolizmA hASTAlIKlArI ÜniTeSi, iSTAnbUl

2. KArTAl Dr lÜTfi KIrDAr eğiTim ve ArAŞTIrmA hASTAneSi KUlAK bUrUn boğAz Kliniği, iSTAnbUl

3. KArTAlDrlÜTfiKIrDAreğiTimveArAŞTIrmAhASTAneSi Aile heKimliği Kliniği, iSTAnbUl

Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS) doğurganlık ça- ğındaki kadınlarda sık görülen, yüksek androjen düzeyi, oligoovulasyon/ anovulasyon ve overlerde polikistik görü- nümle ile karakterize bir sendromdur. PKOS’lu hastalarda ses özelliklerinin değiştiği varsayılmaktadır. Ancak PKOS olan kadınlarda ses özelliklerinin subjektif ve objektif de- ğişimi ayrıntılı olarak incelenmemiştir.

Materyal-Metod: Çalışmaya 30 PKOS olan hasta ile, ben- zer yaş ve vücut kitle indeksine (VKİ) sahip 22 sağlık kadın kontrol grubu olarak alındı. Her iki grupta demografik ve- riler, antropometrik ölçümler, lipid parametreleri, glukoz metabolizması belirteçleri, foliküler fazda serum andro- jenleri değerlendirildi. Ses özellikleri ‘Dr Speech’ progra- mı ile elektronik ortamda incelendi. Katılımcıların vokal kordları laringostrotoboskopi ile muayene edildi ve ses handikap indeksi (SHİ) sorgulandı.

Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında total testoste- ron, serbest androjen indeksi, DHEAS açısından anlamlı fark var iken (sırasıyla p<0.001, p=0.002, p=0.040), ana ses parametreleri açısından(fundamental frekans, shimmer ve jitter) istatistiksel fark saptanmadı. Ses parametreleri- nin çalışma parametreleri ile hasta ve kontrol grubundaki korelasyonunda, androjen düzeyleri ile fundamental fre- kans, shimmer ve jitter arasında bağıntı saptanmadı. An- cak hasta ve kontrol grubu arasında SHİ sonuçları anlamlı olarak farklı bulundu (p=0.015).

Sonuç: PKOS olan hastalarda androjen düzeylerinin ses parametrelerine etkisi gösterilememiştir. Ancak hastalar ve kontrollerin SHİ’lerinin farklı olması, PKOS’da subjektif ses yakınmalarının arttığını göstermektedir.