Relief of Pain During Blood Specimen Collection in Pediatric Patients


Inal S., KELLECİ M.

MCN-THE AMERICAN JOURNAL OF MATERNAL-CHILD NURSING, vol.37, no.5, pp.339-345, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Abstract

Purpose: To investigate the effect of external cold and vibration stimulation via Buzzy® on pain and anxiety levels of children during blood specimen collection.

Study Design and Methods: This study was a randomized controlled trial. The sample consisted of 120 children aged from 6 to 12 years undergoing phlebotomy. We randomly assigned subjects to a control group (no intervention) or an experimental group that received external cold and vibration via a device called Buzzy®. External cold and vibration were applied just before the blood specimen collection procedure and continued until the end of the procedure. Preprocedural and procedural anxiety were assessed using the Children's Anxiety and Pain Scale along with parent and observer reports. Procedural pain was assessed via the Faces Pain Scale-Revised along with self-report of children, and parents' and observer's reports.

Results: The experimental group showed significantly lower pain (p < .001) and anxiety levels (p < .001) compared to the control group during the blood specimen collection procedure. Use of Buzzy® did not cause a significant difference in the success of the blood specimen collection procedure.

Clinical Implications: Use of external cold and vibration via Buzzy® decreased perceived pain and reduced children's anxiety during blood specimen collection.

Amaç: Buzzy üzerinden harici soğuk ve titreşim stimülasyon etkisini araştırmak ®  kan numunesi toplama sırasında ağrı ve çocukların kaygı düzeyleri üzerinde.

Çalışma Tasarımı ve Yöntemler: Bu çalışma randomize kontrollü bir çalışma oldu. Numune flebotomiyi geçiren 6 ila 12 yaş arasındaki 120 çocuk oluşturmuştur. Biz rastgele bir kontrol grubu (müdahale) veya Buzzy adı verilen bir cihaz ile harici soğuk ve titreşim alınan bir deney grubuna konuları atanan ® . Dış soğuk ve titreşim sadece kan numunesi toplama işlem öncesi uygulanan ve prosedürün sonuna kadar devam etmiştir. Işlem öncesi ve prosedürel anksiyete ebeveyn ve gözlemci raporları ile birlikte Çocuk Anksiyete ve Ağrı Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Usul ağrı Ağrı çocukların öz raporuyla birlikte Ölçeği-Revize Yüzler, ebeveynlerin ve gözlemcinin raporları yoluyla değerlendirildi.

Bulgular: Deney grubu kan numunesi toplama işlemi sırasında kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük ağrı (p <.001) ve anksiyete düzeyleri (p <.001) gösterdi. Buzzy kullanımı ®  kan numunesi toplama prosedürünün başarısında önemli bir farklılığa neden olmadı.

Klinik Etkileri: Kullanım dış soğuk ve titreşim Buzzy yoluyla ®  ağrı algılanması ve kan numunesi toplama sırasında çocukların kaygı düzeyini azaltmıştır.