Sürdürülebilir Ormancılığın Bölgesel Planlama, Çok İşlevlilik ve Katılım Boyutları


DESTAN S. , Ayanoğlu S.

İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, cilt.60, sa.2, ss.74-85, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 60 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.74-85

Özet

Kısa özet

Bu çalışmada, sürdürülebilir bölgesel ormancılık stratejilerinin geliştirilmesi kapsamında, günümüzde hızla benimsenmeye başlanan multifonksiyonel planlamanın konseptleri ve temel aşamaları ile ormancılığın toplumsal hayata entegre edilmesi süreçleri irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla; ormancılık politikalarının oluşturulmasındaki tarafların belirlenmesi, ormancılık süreçlerinde katılımcı tarafların rolü, orman kaynakları yönetiminde temel yaklaşımlar, ormancılık sektöründe sürdürülebilir gelişmenin entegre değerlendirilmesi, orman fonksiyonları ve multifonksiynellik konuları hakkında değişik yaklaşımlar, görüşler ve uygulama biçimleri kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bazı Balkan ülkelerinin uygulamalarını örnek alarak, toplumsal katılımcılığın sürdürülebilir ormancılık planlamasındaki yasal zeminin oluşumu üzerindeki hukuki boyutları yorumlanmıştır. Çalışmanın amacı, ormancılık stratejisi oluşturma, ulusal, bölgesel ve yerel planlama[1] ile toplumsal katılımcılık süreçlerini bir arada irdelemek suretiyle, güncel ormancılık problemlerinin algılanmasında bütünsellik kazandırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Orman, Orman Amenajmanı, planlama, katılım, hukuk, toplum, sürdürülebilir orman yönetimi

Abstract

In this study, within the context of developing sustainable regional forestry strategies, we examine the recently adopted concepts of multifunctional planning and its essential stages and the process of integration of forestry into social life. For this purpose; specification of interest groups in establishing forest policies, The role of participators on forestry processes;  main approaches in forest management and administration, integration of forestry sector into sustainable economic development, various approaches, thoughts and practicing methods on forest functions have been briefly investigated. In addition, as taken an example of practicing in some Balkan Countries, the impact of societal participation on the legal basis for sustainable forest management has been analysed. The purpose of this study is to establish forestry strategy, by examining together with the procedures of national, regional and local planning and societal participation, and to bring perceiving current forest problems integrations.

Key words: Forest, Forest management, The planning, Participation, Low, Society, Sustainable forest management.[1] Yayın Komisyonuna Sunulduğu Tarih: 04.05.2010