Burnout syndrome in organ transplantation coordinators in Turkey.


Creative Commons License

HARMANCI A. K., Çakıroğlu A., Kemaloğlu B., Bozoklar C. A., Kahveci E.

24th ETCO_EDC Congress, Science Needs Heart, Dubrovnik, Croatia, 5 - 07 October 2012, pp.25

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Dubrovnik
  • Country: Croatia
  • Page Numbers: pp.25
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Burnout syndrome in organ transplantation coordinators in Turkey

Introduction: It was demonstrated that burnout causes absenteeism and high personnel turnover. This study aims to identify the burnout levels of organ transplantation coordinators in Turkey.  

Method: Data were collected during a meeting held by Ministry of Health, from 122 (male:78, female:44) of the  148 organ transplantation coordinators coming from different cities and regions of Turkey.  Burnout was measured by using the Maslach Burnout Inventory that has 22 items consisting of three subscales: emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment. Rating high scores in the emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment subscales means high burnout level. Besides two questionnaires were added, one with 16 questions for collecting demographic data of coordinators, and the other one has two questions concerning coordinators’ viewpoints about donation.

Descriptive statistics, frequencies, t test, and one way ANOVAs were used for analyzing data in SPSS 15.0.

Findings: For emotional exhaustion (11.71±5.52), depersonalization (3.01±2.62) subscales, burnout levels of coordinators were low, but it was found mid level (23.87±3.43) at personal accomplishment subscale.  There were significant differences at burnout levels of coordinators according to independent variables like marital status (t:2.249, p:0.026), occupation (t:2.468, p:0.16), and educational level (t:2.403, p:0.018).

 Conclusion: Improving working conditions of coordinators to perceive  themselves successful in their professions  would be effective for prevention of burnout in organ transplantation coordinators.

Key Words: Burnout, organ transplantation coordinators, organ transplantation, Maslach burnout inventory. 

Türkiye’de organ nakli koordinatörlerinde tükenme

Giriş: Tükenmenin işe devamsızlığa ve yüksek personel devir hızına neden olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma Türkiye’de organ nakli koordinatörlerinin tükenme düzeylerini tanımlamayı amaçlamaktadır.

Yöntem: Veriler sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bir toplantı sırasında, Türkiye’nin değişik şehir ve bölgelerinden 148 organ nakli koordinatörünün 122’sinden (78 erkek, 44 kadın) toplanmıştır. Tükenme düzeyleri duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç alt boyuttan ve 22 maddeden oluşan Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile ölçülmüştür. duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarında yüksek puan yüksek düzeyde tükenme anlamına gelmektedir. Ölçek dışında iki anket eklenmiştir, biri 16 sorudan oluşmakta ve koordinatörlerin demografik verilerini içermektedir, iki sorudan oluşan bir başka form ise koordinatörlerin organ bağışı konusunda görüşlerini içermektedir.

Verilerin analizinde, SPSS 15.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler, frekans analizleri,  t testi ve ANOVA kullanılmıştır.

Bulgular: Duygusal tükenme(11.71±5.52) ve duyarsızlaşma (3.01±2.62) alt boyutlarında koordinatörlerin tükenme düzeyleri düşük kişisel başarı (23.87±3.43) alt boyutunda ise orta düzeyde bulunmuştur. Cinsiyet (t:2.249, p:0.026), meslek (t:2.468, p:0.16),  ve eğitim düzeyi (t:2.403, p:0.018) gibi bağımsız değişkenlere göre yapılan karşılaştırmalarda koordinatörlerin tükenme düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma koşullarını iyileştirerek kendilerini işlerinde daha başarılı hissetmeleri organ nakli koordinatörlerinin tükenme düzeyleri üzerinde etkili olabilir.

Anahtar kelimeler: Tükenme, Organ nakli koordinatörü, Organ Nakli, Maslach Tükenmişlik Ölçeği