immünfloresan Yöntemi ile Belirlenen Otoantikorlarda Kadın/Erkek Dağılımı


Creative Commons License

Polat N. S., Safran N., Erten Yurdagül G.

EXPERIMED, vol.10, no.3, pp.119-123, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26650/experimed.2020.810950
  • Journal Name: EXPERIMED
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.119-123
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: This study determines the positivity rates and gender distribution of antinuclear and liver-specific autoantibodies that are considered important in the diagnosis and follow-up of autoimmune diseases. Material and Method: We retrospectively screened autoantibodies, including antinuclear antibodies (ANA), antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA), anti-smooth muscle antibodies (ASMA), anti-liver kidney microsomal-1 antibodies (anti-LKM-1), anti-gastric parietal cell antibodies (anti-GPCA), and antimitochondrial antibodies (AMA) in serum samples of patients applied to our laboratory during 2015-2016 by immunofluorescence methodology. We used the Hep2 cell line for ANA, rat liver–kidney–stomach combined tissues for LKM-1, ASMA, GPCA and AMA, and ethanol fixed human granulocytes preparations for ANCA. Dilutions ≥1/80 for ANA, ≥1/40 for ASMA, AMA, LKM-1, GPCA, and ≥1/20 for ANCA were positive. Positive samples were also evaluated for their staining patterns and dilutions. Results: Autoantibody test results studied with immunofluorescence were screened in 8433 (5378 females and 3055 males) samples. The highest staining pattern observed for ANA was homogenous, followed by speckled, granular, centromere, nucleolar, peripheral, and nuclear speckled. Females exhibited a higher positivity rate than males. Conclusion: The number and positivity rate of female patients were found to be two to three times higher than those of male patients. Keywords: Antinuclear antibody, ANA, non–organ-specific autoantibody, immunofluorescence assay, IFA

ÖZ Amaç: Otoimmün hastalıkların tanısında ve takibinde kullanılan otoantikorlardan olan anti-nükleer antikorların ve organ spesifik olmayan antikorların pozitiflik oranları, kadın/erkek hastalardaki dağılımını saptamaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda retrospektif olarak 2016-2017 yılları arasında laboratuvarımıza başvuran hastaların serum örneklerinde immunfloresans (İFA) yöntemi ile çalışılan anti-nükleer antikor (ANA), anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA), anti-düz kas antikorları (ASMA), anti-karaciğer böbrek mikrozomal antikorları (anti-LKM1), anti-gastrik pariyetal hücre antikorları (anti-GPCA) ve anti-mitokondriyal antikorlar (AMA) gibi otoantikor değerleri taranmıştır. ANA, HEp-2 hücre soyu ile ASMA, AMA LKM-1 ve GPCA’ları sıçan karaciğer, böbrek, mide dokusunu içeren kombine preparatlar kullanılarak; ANCA ise etanol ile fikse edilmiş insan nötrofil preparatları substrat olarak kullanılmıştır. ANA için 1/80, ASMA, AMA, LKM-1, GPCA için serum sulandırımı 1/40; ANCA için ise 1/20 ve üzeri pozitif olarak kabul edilmiştir. Ek olarak, pozitif örneklerde patern özellikleri ve dilüsyon miktarları da değerlendirilmiştir. Bulgular: İFA yöntemi ile çalışılmış 5378’si kadın, 3055’ü erkek (toplam 8433) hastanın serumlarında otoantikor test sonuçları incelenmiştir. ANA patern özelliği en yoğun olarak homojen tip başta olmak üzere benekli (speckled), granüler, sentromer, nükleolar, periferik ve nükleer tanecikler şeklindedir. Kadın hastaların pozitiflik değerleri erkek hastalara göre yüksek saptanmıştır. Sonuç: Değerlendirmemiz sonucunda, kadın hasta sayısının fazla olduğu ve kadınlardaki pozitiflik oranlarının da erkek hastaların iki veya üç katı oranında olduğu gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Antinükleer antikor, ANA, organ spesifik olmayan otoantikorlar, immunfloresans, İFA