Periferik arteriyel hastalıkla İL-8 ve IL-1ra düzeyleri arasındaki ilişki.


Creative Commons License

Başar Y., Aksoy M., Yanar F., Genç F. A., Özgür İ., Açar S., ...More

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012, no.79, pp.1-502

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-502
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Periferik arter hastalığı kronik inflamasyon, endotelyal fonksiyon bozukluğu ve artmış platelet aktivitesinin katkıda bulunduğu aterotrombozun sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İnflamasyonda ortaya çıkan IL-8’in de içinde bulunduğu birçok inflamatuar sitokinlerin yanında IL-1 reseptör antagonisti (IL-1Ra) de hem kardiyovasküler hastalıklarda hem de periferik arter hastalığında büyük önem kazanmaktadır. Anti-inflamatuar etkisi olan IL1Ra’nın aterosklerozda diğer anti-inflamatuar faktörlerle birlikte -45- proinflamatuar ve inflamatuar etkiye karşı önemli fonksiyonu olduğu bildirilmiştir. Ayrıca periferik arter hastalığında IL-1Ra’nın alt ekstremite iskemisinde artmış olarak bulunduğu da öne sürülmektedir. Çalışmamızda periferik arter hastalığı tanısı konmuş hastalarda inflamatuar bir sitokin olan IL-8 ve anti-inflamatuar fonksiyonu bulunan IL-1Ra arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Periferik arter hastalığı olan 106 hasta ile yaş ve cinsiyetleri hasta grubuyla uyumlu olmak üzere 65 sağlıklı kişi alındı. Serum IL-8 ve IL-1Ra düzeyleri ELİSA yöntemiyle çalışıldı. İstatistiksel analizler SPSS software programı kullanılarak gruplar arasındaki serum IL-8 ve IL1Ra seviyeleri student-t testiyle karşılaştırıldı. Hasta ve sağlıklı kontrol grupları içinde ilişkinin araştırılmasında korelâsyon testi uygulandı. Anlamlılık sınırı p< 0.05 kabul edildi. Bulgular: Periferik arter hastalığı olanlarda IL-8 ve IL-1Ra düzeylerinin sağlıklı kontrol grubuna göre istatistikî olarak anlamlı şekilde yüksek (p<0,001, p<0,001) olduğu bulundu. Tartışma ve Sonuç: İnflamatuar etkisi olan IL-8 ve buna karşı antiinflamatuar etkili IL-1Ra arasındaki istatistiksel farklılığın sonucunda periferik arter hastalığı ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz.