SİNÜS VE BURUN YAŞAM KALİTESİ ANKETİ’ NİN (SN-5) TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI


Aydemir L.

TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 2020, 26 - 28 November 2020, pp.83

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.83
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: The Sinus and Nasal Quality of Life Survey (SN-5) testi pediatrik gruptaki sinonazal şikayetler ve hastalıklar ile ilişkili yaşam kalitesini değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Bu çalışmanın amacı SN-5 testinin Türkçe’ye çevrilmesi, güvenirliliğinin ve geçerliliğinin araştırılmasıdır.

GEREÇ VE YÖNTEM:Bu prospektif çalışmaya 1 aydan uzun süren sinonazal şikayetleri olan 2-12 yaş arasında 50 hasta ve kontrol grubu olarak herhangi bir sinonazal şikayeti olmayan 2-12 yaş arasında 50 sağlıklı katılmıştır. Hasta grubuna ilk karşılaşmada ve gerekli tedaviyi takiben 4 hafta sonra yeniden olmak üzere 2 defa; kontrol grubuna da ilk karşılaşma ve 1 hafta sonra olmak üzere 2 defa anket uygulan- mıştır. İstatistiki analizde anketin iç tutarlılığı test etmek için Cronbach testi, test-tekrar test geçerliliğini değerlendirmek için Spearman testi yapılmıştır.

BULGULAR:Hasta grubu tedavi öncesi ve kontrol grubunun testle- rinin median ortanca değeri sırasıyla 25 (23-28) ve 14,25 (12-16) idi. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p <0,001). ROC eğrisi altındaki alan güçlü tanısal doğruluğu ifade eden 0,992 olarak hesaplandı ve kesme değeri 16,5 olarak tanımlandı. Cronbach alfa değeri 0,75 bulundu. Spearman’in sıra korelasyon katsayısı değeri (Spearman’s rho) 0,946 olarak hesaplandı.

SONUÇ:SN-5’in Türkçe çevirisi, Türkçe konuşan popülasyonu içe- ren çalışmalarda kullanılabilecek, yüksek duyarlılık ve özgüllük ile tutarlı ve geçerli bir testtir.

Anahtar kelimeler: yaşam kalitesi, pediatrik, rinit, sinüzit, Türkçe geçerlilik