EFFECTS OF DIFFERENT BENDING PARAMETERS ON MOMENT VALUES IN BEECH WOOD


AS N. , BÜYÜKSARI Ü., ÇELİK A., AKKILIÇ H.

II. ULUSLARARASI MOBİLYA KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.43-47

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.43-47

Özet

FARKLI BÜKME PARAMETRELERİNİN KAYIN ODUNUNUN MOMENT DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Özet
Bükme için uygun ağaç türü seçiminde bükülme özellikleri, malzemenin mevcudiyeti ve bükme sonrası ahşabın direnç özellikleri dikkate alınmaktadır Kayın ahşabı, farklı alanlarda düz yada bükülmüş olarak kullanılmaktadır. Bükülmüş halde değerlendirildiği önemli yerlerden birisi de mobilyadır. Masif halde bükme elemanlar farklı yüklemelerin etkisi altında kalmakta, mobilyanın mukavemeti büyük ölçüde bu yüklemelere karşı koyma derecesine bağlı bulunmaktadır. Bu çalışmada bükme yarıçapı (200 ve 300 mm), buhar basıncı (0,2 ve 1,3 atm) ile farklı set etme (kurutma odası ve yüksek frekans) parametrelerinin bükülmüş masif kayında diyagonal basma ve diyagonal eğme momentleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Buhar basıncının ve set etme farklılığının etkisi sadece 200 mm bükme yarıçapına sahip örneklerde araştırılmıştır. Bükme yarıçapının etkisi ise hem yüksek frekans hem de sabit sıcaklıkta set edilmiş örneklerde incelenmiştir. İstatistik analizlerde F ve t testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak diyagonal eğilme momenti üzerine tüm parametrelerin, diyagonal basma moment değerleri üzerine sadece kurutma odasında set edilmiş grupta bükme yarıçapının etkisinin % 5 güven düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kayın, Bükme, Diyagonal eğme, Diyagonal basma, Moment

EFFECTS OF DIFFERENT BENDING PARAMETERS ON MOMENT VALUES IN BEECH WOOD

Abstract

In order to select the proper material for bending, bending properties, abundance of the material, and strength values after bending of wood should be taken into consideration. Beech wood is used for different applications including curved and straight forms. One of the main applications of these species in curved form is in furniture industry. Massive bending members have been subjected to different loads. Strength of furniture largely depends on counteraction degree to these loads. In the current study, effects of parameters such as bending radius (200 mm and 300 mm), steam pressures (0.2 and 1.3 atmospheres) and setting methods (drying room and high frequency) on diagonal compression and bending moments of bent massive beech wood have been investigated. The effects of differences in steam pressures and settings were investigated only for the samples with 200 mm bending radius. The effect of bending radius was examined for both drying room and high frequency setting. F and T tests have been used in statistical analyses. The results showed that the all parameters had statistically significant effect on diagonal bending moment while only bending radius in drying room setting group had significant effect on compression moment at 5% confidence level.

Keywords: Beech, Bending, Diagonal compression, Diagonal bending, Moment