Tiroid Lobektomi Sonrası Tiroid Hormon Replasmanı Gereksinimini Etkileyen Faktörler


Creative Commons License

KUT A. , HÜSEYNOV E., SORMAZ İ. C.

9. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.36

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.36

Özet

S-021

Tiroid Lobektomi Sonrası Tiroid Hormon Replasmanı Gereksinimini Etkileyen Faktörler Elnur Hüseynov1 , Addullah Kut1 , İsmail Cem Sormaz1 , Yalın İşcan2 , Fatih Tunca1 , Yasemin Giles Şenyürek1 1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul 2 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Amaç Bu çalışmada tiroid lobektomi sonrası hipotiroidi gelişimi etkileyen faktörler araştırıldı. Gereç ve Yöntemler Ocak 2009-Mayıs 2018 tarihleri arasından kliniğimizde lobektomi yapılan 181 hasta retrospektif olarak incelendi. Tiroid hormon replasmanı alan ve Hashimoto tanısı olan 29 hasta dışlandığında çalışma kapsamına 152 hasta alındı. Medyan takip süresi 43(12-120) ay olarak bulundu. Lobektomi sonrası ötiroid olan 76 hasta Grup 1,tiroid hormon replasmanı gereken 76 hasta ise Grup 2 olarak tanımlandı. Gruplar yaş,cins,vücut kitle indeksi(VKİ),TSH değerleri, bakiye tiroid doku hacmi,bakiye dokunun lobektomi öncesi doku hacmine göre oranı ve yüzde tiroid dokusu kaybı açısından karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için Student T testi,Ki-kare testi ve ROC analizi kullanıldı. P<0.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular Grup 1 ve 2 arasında yaş, cins ve VKİ bakımından anlamlı fark bulunmadı(p=0,26). Lobektomi öncesi ortalama TSH düzeyi Grup1’de Grup 2’ ye göre anlamlı olarak daha düşük saptandı(1,4 ± 0,7 vs 1,96 ± 1 μIU / L;(p = 0,01). Grup 2’de lobektomi sonrası ortalama TSH değeri Grup 1’e kıyasla anlamlı olarak daha yüksek bulundu(2,7±2,4vs7,4±2,8 μIU/ L;(p<0,001).Lobektomi sonrası bakiye doku hacmi ve bakiye doku yüzdesi karşılaştırıldığında her iki değerinde Grup 1’de Grup 2’ye göre daha yüksek olduğu saptandı(7,1±5,7vs5,5±4,6c m3;p=0,045),(%41,5 ± 13,6 vs %36,8 ±14,9;p = 0,04).Grup 2’de lobektomi sonrası yüzde tiroid dokusu kaybı Grup 1’e göre daha fazla bulundu(%58,4±13,6vs%63,2±14,8;p=0,04). Çok değişkenli analizde hipotiroidi gelişimini etkileyen en etkili faktörün lobektomi öncesi TSH değeri olduğu saptandı(p=0,02).ROC analizi ile Grup 1 ve 2 arasında TSH için cut-off değeri 1,5 μIU/L olarak bulundu. Lobektomi öncesi TSH düzeyi >1,5 μIU/L olan hastalarda lobektomi sonrası hipotiroidi gelişme oranı anlamlı olarak yüksek bulundu(%60 vs %35;p=0,003). Sonuç Lobektomiyi takiben hipotiroidi gelişimini etkileyen parametreler olarak lobektomi öncesi TSH, bakiye tiroid dokusu hacmi ve yüzdesi ve doku yüzde düşüş oranı saptanmıştır. Lobektomi sonrası hipotiroidi gelişimini etkileyen en önemli faktör ise lobektomi öncesi TSH değerinin1,5 μIU/L ve altında saptanmasıdır.