Girişimsel Gastroenterolojik İşlemlerde Hastaların Doktor Tercihinde Cinsiyet Önemli mi?


Kara İnci A., Zaralı S., Akyüz M., İmanov Z., Şenkal İ. V., İstemihan Z., ...More

38. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 9. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 21 November 2021, pp.204

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.204
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Cinsiyet ayrımcılığı yaşamın her alanında karşılaşılan bir problemdir. Çalışmada endoskopik girişimlerde hastaların işlemi uygulayacak doktor için cinsiyet tercihinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: 15 Ocak-1 Mart 2020 tarihleri arasında 192 kişiye önceden hazırlanmış anket üzerinden daha önce endoskopik işlem yaptırıp yaptırmadıkları,yaptırmaları halinde işlemi uygulayacak doktor için cinsiyet tercihleri olup olmadığı sorgulandı.Toplumdaki dağılımı belirleyebilmek için farklı sosyoekonomik ve yaş gruplarından ankete katılmayı kabul eden kişilere anket sunuldu.Elde edilen verilerin istatistik programı ile yüzde dağılım analizi değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmaya yaşları 19-75 yıl(ort 35±13)arasında değişen, kökenleri farklı şehir ve kültürlerden olan İstanbul’da yaşayan toplam 192 kişi katılmıştır.Katılımcıların kökeninin dağılım oranları bölgelere göre sırasıyla; Ege%38.3, Doğu Anadolu%38, Marmara%31.2, Karadeniz%31.2, İç Anadolu %24.9,Akdeniz %18.4, Güneydoğu Anadolu %18’di.Katılımcının 124(%64.6)’ü kadın 68’i erkekti. Medeni durumlarına bakıldığında %51’i bekar, %47.9’u evli, %1’i duldu.Eğitim durumlarına göre dağılımda %1 eğitimsiz, %8.9 ilkokul mezunu,%6.3 ortaokul mezunu %31.4 lise,%50.3 ise üniversite mezunuydu.%56 aktif işte çalışıyor iken %38 ise aktif bir işte çalışmamaktaydı.Katılımcıların %78.5’i daha önce bir endoskopik işlem yaptırmamıştı.192 katılımcıdan 16(%8)’sının endoskopik işlemler için cinsiyet tercihi mevcuttu.Bunların %68’i kadın, %37.5’i üniversite mezunu, %18’i lise mezunu,%25’i ilkokul mezunu idi. Cinsiyet tercihi olmayanların %57.4’ü üniversite mezunu %32.6’sı lise mezunu, %7.4 lise mezunudur.Eğitim düzeyi yükseldikçe cinsiyet tercihi olanların oranı anlamlı olarak daha azdı(p:0.035).Cinsiyet tercihi olan 16 katılımcılardan 4’ü erkek doktorların endoskopik girişimlerde daha başarılı olacaklarını düşünmekteydi.

SONUÇ: İstanbul’da yaşayan, farklı kültürlere sahip katılımcılardan yaklaşık her on kişiden biri endoskopik işlemlerde doktor için cinsiyet tercihi belirtmiştir. Bu tercih eğitim düzeyi yükseldikçe anlamlı olarak azalmaktadır.Türkiye’nin farklı şehirlerinde yapılacak olan çalışmalar geneli daha iyi yansıtacaktır.Bunun için geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: ayrımcılık, cinsiyet, endoskopik, girişim