Effects on Spermatological Traits of High Temperatures Thawing Techniques and Cold Shock in Bull Semen


YILMAZ E., AK K., BARAN A.

19th International Veterinary Medicine Students Scientific Congress, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2017, pp.213-214

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.213-214
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Storage of bull semen in a container is damaged due to different environmental temperatures during post-thawing processes. It was confirmed that bull semen are damaged from these processes when exposed to 12oC or low environmental temperatures post-thawing in field conditions. However, there is not an agreement on how much the stated cold shock is affected after different post-thawing temperatures. In this study, it is aimed to develop a thawing technique that is more resistant to cold shocks and practicable in field conditions.
In this study, four Holstein bulls were used to frozen semen in 0.25 ml straws. Semen of each bulls were thawed in 45 seconds at 37oC (Group A=Control group), in 15 seconds at 50oC (Group B) and 5 seconds at 70oC (Group C) and post-thawing cold shock (300 seconds at 5oC) were applied to all groups. After spermatozoa motility and morphological examinations are performed sperm samples were incubated at 35oC for 120 minutes and spermatological traits were repeated. Semen samples from the control and treatment groups were placed in an incubator taking into consideration the medium conditions (Modified buffered Hepes medium) and the time needed for spermatozoa to reach the fertilization site. Motility and morphological defects rates were determined with phase contrast microscopy and motility rate and speed with sperm fertility analyser (SFA-500). The Hancock solution was used for morphologic examination of spermatozoa (acrosome, other and total). In computer aided sperm fertility analyser, motility and movement were performed in according to the technique.
No significant difference was observed between group A (control) and C, with respect to both motility and morphological abnormalities, cold shock and after the incubation. With respect to acrosomal and total morphological defects rate in group B, a significant increase was observed in comparison with the group A and C.
The shorter semen thawing technique in 5 seconds 70oC can be used alternatively especially lower environmental temperatures.

Konteyner içerisinde muhafaza edilen boğa sperması, eritme işlemleri sırasında ve sonrasında farklı çevre ısılarından zarar görmektedir. Saha koşullarında eritme sonrası 12°C ve daha düşük çevre ısılarına maruz kalan boğa spermasının bu işlemlerden zarar gördüğü saptanmıştır. Ancak farklı eritme teknikleri sonrası belirtilen soğuk şokunun ne derecede etkilendiği konusunda görüş birliği yoktur. Bu çalışmada soğuk şoklarına karşı daha dirençli ve saha koşullarında kullanılabilir eritme tekniğini geliştirebilmek amaçlanmıştır.
Çalışmada, 4 adet Holştayn boğanın aynı sulandırıcı ile payet yöntemine göre dondurulmuş spermaları kullanıldı. Her bir boğaya ait spermalar, 37°C’de 45 saniyede (Grup A=Kontrol grup), 50°C’de 15 saniyede (Grup B) ve 70°C’de 5 saniyede (Grup C) eritildi ve tüm gruplara eritme sonrası soğuk şoku uygulandı (5°C’de 300 saniye). Spermatozoon motilitesi ve morfolojik incelemeler sonrasında sperm numunesi 35°C’de 120 dakika süre ile medyum içerisinde inkübe edildi ve spermatolojik incelemeler tekrarlandı. Kontrol ve tedavi gruplarındaki sperma numuneleri modifiye edilmiş hepes medyumunda spermatozoaların fertilizasyon bölgesine ulaşması için gerekli süre kadar bir inkübatör içerisinde bekletildi. Motilite ve morfolojik bozuklukların oranı faz kontrast mikroskop ile değerlendirilirken, motilite oranı ve hız ise bilgisayar destekli sperm analiz cihazı (SFA-500) ile değerlendirildi. Spermatozoonların morfolojik incelemelerinde Hancock solüsyonundan yararlanıldı (Akrozom, diğer ve toplam). Bilgisayar destekli sperm analiz cihazında ise motilite ve spermatozoa hızı tekniğine uygun olarak yapıldı.
Soğuk şok ve inkübasyon sonrası motilite ve morfolojik bozukluklar yönünden grup A (kontrol) ve grup C arasında herhangi bir fark saptanamadı. Grup B’de elde edilen akrozom ve toplam morfolojik bozukluk oranları Grup A ve C’ye oranla önemli bir artış gözlendi.
Alternatif olarak 70°C ve 5 saniye’de daha kısa sürede eritme tekniğinin özellikle düşük çevresel sıcaklıklarda kullanılabileceği kanısına varıldı.