Assessment of TEOG Examination Success: Topsis Multi-Criteria Decision-Making Method Practice


KAZAN H., KARAMAN E.

Euroasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, vol.S2, pp.800-814, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Turkey held various examinations with different names under the name of system of transition to secondary education in the last 30 years. However, each examination method was found inadequate and Turkish education system could not reach the desired success in PISA examination in which student levels of countries that are members of OECD are assessed. For this reason, it was embarked on new quests. TEOG examination was prepared according to semester curriculum, unlike antecedents which are consisted of single day and sessions. Thus, subjective error was minimized in the assessment by reducing the negative effect of the anxiety level factor in assessment of the student. Also, influence degree of school success points was increased. Hence, creation of a process-oriented education model was targeted not result-oriented.
In this study; it was started to be searched whether TEOG examination is different from Institutions' Examination, LGS, OKS, SBS, OGES examinations used in transition to the secondary education in the previous years or not. The essential point in the research is to present success performances of schools after it was explained the PISA examination. İn last section, it was examined feature of Decision-Making and Multi-Criteria Decision-Making Technique. İn implementation phase Successes of 23 secondary schools operating at education-training in Ceylanpınar county which was selected as the pilot region in Şanlıurfa were examined in order to show difference of TEOG examination from the other examinations. 6 courses taught in pilot schools within the scope of TEOG central examination were selected. Success averages of courses selected were weighted and pointed with TOPSIS method which is Multi-Criteria Decision-Making Technique (MCDM). Points were mixed and a ranking was formed.
Significant differences were found between the ranking obtained as a result of the study and ranking published by Ministry of National Education. While there is no change in lower and upper ranks in the both rankings, great ranking differences were found in mid-ranks.
Türkiye son otuz yılda orta öğretime geçişte farklı adlarla çeşitli sınavlar düzenlemiştir.  Fakat hiçbir metot Türkiye’nin, OECD üyesi ülkelerin öğrenci seviyelerinin değerlendirilmeye tabi tutulduğu PİSA sınavındaki arzulanan başarıya ulaşmada yeterli bulunamamıştır. Bu nedenle yeni arayışlara girişilmiştir. Tek öğretim yılı ve tek güne sığdırılan öncüllerinden farklı olarak TEOG sınavı her dönemin müfredatına uygun olarak senede iki kere yapılmaktadır. Böylece öğrencinin kaygı düzeyi faktörü azaltılarak öznel hatalar asgari düzeye indirilmiş ve okul başarı puanlarının etkisi arttırılmıştır. Böylece sonuç odaklı değil süreç odaklı eğitim modeli hedeflenmiştir. Bu çalışmada önceki yıllarda ortaöğretime geçişte uygulanan LGS, OKS, SBS, OGES sınavlarının tarihsel gelişimi ve farklılıkları araştırılmış ve TEOG sınavının özellikleri incelenmiştir. Ardından PİSA uygulaması açıklanmıştır. Son bölümde ise Karar verme ve Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin özellikleri incelenmiştir.Çalışmanın son aşamasında  Şanlıurfa ilinin Ceylanpınar ilçesinde eğitim-öğretim faaliyeti veren 23 ortaokulunun TEOG başarı ortalamaları    6 ders üzerinden  ağırlıklandırılarak Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden (ÇKKV) biri olan TOPSİS yöntemi aracılığı ile puanlandırılmış ve bu puanlar birbiriyle karşılaştırılarak sıralama oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen sıralamayla , MEB’in yayınladığı sıralama arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  Her iki sıralamada alt ve üst sıralarda değişiklik görülmezken, orta sıralarda  sıralama farklılıkları saptamıştır.  Bunun nedeni ağırlığı farklı derslerin aynı ortalamayı ağırlığı oranında etkilemesidir.