Lise Öğrencilerinde Akran İstismarı


SUKUT Ö., Batmaz M., Sabuncu N.

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Kuramdan Uygulamaya, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.249-250

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.249-250
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

Background Peer abuse is a problem for media or school when it cause serious problem like death1 . There is growing evidence that violence behaviour has become more prevalent in peer during the past decade2 .

Method The study has been carried out descriptive in a state high school in Istanbul between December 1st 2008 and January 31st 2009 with written permission of Directorate of National Education to determine peer abuse in high school students and it’s relation with some sociodemographic characteristics. The target population of the study is 1557 students. The sample included 1231 students who were at school in the data collecting process, accepted to participate to the study and filled the questionnaire completely. The questionnaire includes 28 items about socio-demographic characteristics and peer abuse behaviors. Two hundred and eight data was cancelled because of missing data. The results were evaluated statistically by Frequency Test and Chi Square Test. Findings It was found that pushing was the most seen physical abuse behavior with 24.6% (n=303) and nicknaming was the most common verbal abuse behavior with 27.2% (n=335). 26.7% (n=329) of victims were nicknamed and teased. The students in the upper classes abuse the others more commonly. There was no significance in the class levels of victims. It was found that boys abuse their peers and were abused by their peers more than girls do (p<0.01). It was found that students with all kinds of different socio-economic backgrounds abuse their peers and were abused by their peers. There wasn’t statistically significant relationship between parental education levels and peer abuse (p>0.05). It was seen that students who quarrel with their parents and siblings abuse their peers and were abused by their peers. The students who defined their level of success as low or intermediate and who have frequent or some time irregular attendance at school abuse their peers and were abused by their peers.

Results It was found that there was a significant relationship between students who abuse their peers and studying in upper class, sex, socioeconomics background, quarreling with parents/siblings, definition of school success, and irregular attendance at school statistically. However there’s no significant relationship between students who were abused and class level, parents’ education status.

Keywords: Peer abuse, high school students, social demographic features, academic features. 

REFERENCES 1. Brunner R., Parzer P., Haffner J., Sten R., Roos J., Klett M., Resch F. (2007): Prevalence and Psychological Correlates of Occasional and Repetitive Deliberate Self-harm in Adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 161(7):641-649. 2. Özönder C., Sağlam S., Aksoy E., Köktürk G. V., Uluocak Ş. (2005): İlköğretim okullarının 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin “okulda şiddet” ve “taciz” kavramlarına ilişkin kavramsallaştırmaları. Türk Eğitim Sen, Ankara.

Giriş Akran istismarı medyada ya da okulda ölüm gibi bir sebebe neden olduğunda ciddi bir problem haline gelir1 . Son yüz yılda şiddet davranışının giderek arttığına dair kanıtlar vardır2 .

Metod Araştırma; lise öğrencilerinin akran istismarında bulunma ve akran istismarına uğrama şekillerinin bazı değişkenlerle olan ilişkisini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. İstanbul il sınırları içinde Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir devlet okulunda okuyan 1557 öğrenciden; 1 Aralık 2008 – 31 Ocak 2009 tarihleri arasında okulda devamsızlık yapmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden, soruları doğru ve eksiksiz dolduran 1231 öğrenci ile gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri literatür taranarak oluşturulan 28 soruluk sosyo-demografik anket formu ve akran istismarı davranışı içeren anket formu ile toplandı. 208 anket formu eksik doldurulduğu için çıkartıldı. Veri sonuçları, yüzdelik ve ki kare testleri ile analiz edildi.

Bulgular Akran istismarında bulunma davranışlarına bakıldığında; öğrencilerin en çok yaptığı fiziksel istismar davranışın %24,6 (n=303) ile “itme” ve en çok yaptığı sözel istismar davranışın ise %27,2 (n=335) ile “lakap takma” olduğu görülmektedir. Akran istismarına uğrayan öğrencilerin, akran istismarına uğrama durumlarına bakıldığında; %26,7’sinin (n=329) akranları tarafından alay edilip/lakap takılması olduğu görülmektedir. Araştırmada; sınıf düzeylerinin akran istismarında bulunmada bir fark yaratmadığı, her sınıftaki öğrencilerin akran istismarında bulanabildiği görüldü. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla istismarda bulunduğu saptandı (p<0,01). Her türlü gelir durumuna ve her türlü anne/baba eğitim seviyesine sahip olan öğrencinin akranlarını istismar ettiği görüldü. Aileleri ve kardeşleri ile kavga eden öğrencilerin akran istismarında bulunduğu saptandı. Başarı durumunu kötü ya da orta düzeyde tanımlayan öğrencilerin akran istismarında bulunduğu görüldü. Sıklıkla ve ara sıra devamsızlık yapan öğrencilerin de akran istismarında bulunduğu saptandı.

Sonuç Akran istismarında bulunan öğrenciler ile sınıf düzeyleri, cinsiyet, gelir durumu, ebeveyn eğitim durumu, ebeveyn/kardeş kavga etme durumu, okulda devamsızlık yapma ve tanımladığı okul başarı durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptandı. Akran istismarına uğrayan öğrencilerde; sınıf düzeyleri ile anne/baba eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü.

Anahtar kelimeler: Akran istismarı, lise öğrencileri, sosyo-demografik özellik, akademik özellik

KAYNAKLAR  1. Brunner R., Parzer P., Haffner J., Sten R., Roos J., Klett M., Resch F. (2007): Prevalence and Psychological Correlates of Occasional and Repetitive Deliberate Self-harm in Adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med. 161(7):641-649. 2. Özönder C., Sağlam S., Aksoy E., Köktürk G. V., Uluocak Ş. (2005): İlköğretim okullarının 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin “okulda şiddet” ve “taciz” kavramlarına ilişkin kavramsallaştırmaları. Türk Eğitim Sen, Ankara.