İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Ormancılık Uygulamalarında Kullanımı


Creative Commons License

MENTEŞOĞLU B. E., İNAN M.

VI. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu (UZALCBS 2016), Adana, Turkey, 4 - 07 October 2016, vol.1, no.1, pp.316-324

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.316-324
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This study is the part of the master’s thesis project named as “The Use of Low-Cost Unmanned Aircraft Vehicles (UAV) for Forestry Applications” supported by IU-BAP and numbered 52919. The first stage of this research was established low-cost, autonomus flight, six armed a multicopter system and the properties and its stabilization is provided. In the second stage of the research, planned flights were conducted and performed in the field of study on the IU Faculty of Forestry campus and photos were taken which will be used for analysis. The low altitude flight taken as systematic and autonomous, with GPS coordinated processing of digital photos constituted at the third stage of this study. By proceeding these geotaked photos, draft stand map of the vegetation, ortophotograph and point cloud of the field were obtained. The obtained data possess the highest accuracy as well as it is available for multiple analysis.

The data obtained from the UAV, compared to classic topographic measurement, aerial photo and satellite image, is important in terms of being faster, cheaper, more accessible and innovator. In particular, achieving 3D maps which has the highest sensivity as fast as possible brings many advantages. The UAV systems with this study are thought to be one of the basic solutions to solve a problem in forestry work, the obtained data with this system is expected to be put forward the scientific base at the stage forest management and planning, and its believed that to be the base in situations that require geographic information system in forest.

Bu çalışma İÜ-BAP tarafından desteklenen 52919 nolu “Düşük Maliyetli İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Ormancılık Uygulamalarında Kullanımı” adlı yüksek lisans tez projesinin bir bölümüdür. Bu araştırmanın ilk aşamasında düşük maliyetli,  otonom uçuş özellikleri olan, 6 kollu bir multikopter sistemi oluşturulmuş ve stabilizasyonu sağlanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında çalışma alanı olarak belirlenen İÜ Orman Fakültesi kampüsünde uçuş planı yapılarak uçuşlar gerçekleştirilmiş ve analizler için kullanılacak fotoğraf alımları yapılmıştır. Alçak irtifa uçuşlarıyla, sistematik ve otonom olarak alınan, GPS ile koordinatlı dijital fotoğrafların işlenmesi de çalışmanın üçüncü aşamasını oluşturmuştur. Koordinat bilgisine sahip fotoğrafların işlenmesiyle çalışma alanına ait nokta bulutu, ortofoto ve vejetasyona ait taslak meşcere haritası elde edilmiştir. Elde edilen veriler yüksek doğruluğa sahip olmakla birlikte birçok analize de imkan sağlamaktadır.

İHA ile elde edilen veriler; klasik yersel ölçme, hava fotoğrafı ve uydu görüntüsüne göre hızlı, ucuz, ulaşılabilir ve yenilikçi olması yönünden önem taşımaktadır. Özellikle hızlı bir şekilde yüksek duyarlılığa sahip üç boyutlu harita elde etmek birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Bu çalışma ile İHA sistemlerinin, ormancılık çalışmalarında bir sorunu çözmek için temel çözümlerden biri olabileceği, sistem ile elde edilen verilerin ise orman yönetimi ve planlanması aşamasında bilimsel dayanak olarak öne sürülebileceği ve ormancılıkta coğrafi bilgi sistemi gerektiren durumlarda altlık olabileceği düşünülmektedir.