Evaluation of the Opinions of Computer Using Academiciansin Terms of Data Waste


TUNCER M., KAYSİ F.

3rd World Conference On Innovatıon and Computer Scıences - INSODE, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Computers have become the primary tool for data analysis and storage, particularly for researchers and academicians. This caused the emergence of a new problem to be dealt with in processing and storing data in an organized manner.  Researchers, educators and learners constantly backup processed or raw data they work on for the purpose of reusing them.  However, the data backed up by these circles in order to prevent data losses and for better organizing their past works in the future go missing in time, their old forms cannot be reached and files of varying contents are found in many different environments. Emphasizing on this point, Tuncer (2013) developed a data waste scale which was used in the present study for data collection. From this aspect, the study was conducted in scanning model. The data collection tool was applied to 81 academicians from Firat and Tunceli Universities. The answers the academicians gave to the items of the scale were compared in terms of several variables. Some of the findings of the study indicate that there is no significant difference between the obtained scale points in terms of gender and that there is a significant difference in favor of the academicians in Tunceli University in terms of the confusion dimension of the scale. It was also determined that it is the academicians' concerns for losing data that primarily causes data losses. Another noteworthy finding of the study was the determination that considerable part of the participants try to backup documents pertaining to works of at least ten years old. The prominent measures in the literature on how to keep up with the increasing information and document intensity emphasize on the need of a document management system, the format with which electronic documents should be archived, the term of archiving, how the users will access their documents and how the life cycle of the documents will be. 

Bilgisayarlar özellikle araştırmacılar ve akademisyenler için veri çözümleme ve depolamanın başlıca aracı haline gelmiştir. Bu durum verilerin organize bir biçimde işlenmesi ve saklanmasında başa çıkılması gereken yeni bir sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Araştırmacılar, eğitimciler ve öğrenenler üzerinde çalıştıkları ham ya da işlenmiş verileri tekrar kullanım amacıyla sürekli olarak yedeklemektedirler. Ne var ki bu kesimlerin veri kayıplarının önüne geçmek ve geçmiş çalışmalarını gelecekte daha organize bir hale dönüştürmek için yedekleri bu bilgileri bir süre sonra kaybolmakta, bilgilerin eski hallerine ulaşılamamakta, birçok ortamda farklı içerikte çalışma dosyalarına rastlanmaktadır. Tuncer (2013) bu duruma dikkat çekerek bir veri atığı ölçeği geliştirmiş, söz konusu ölçek bu araştırmada da kullanılarak veri toplama yoluna gidilmiştir. Araştırma bu yönüyle betimsel tarama modelinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı Fırat ve Tunceli Üniversitelerindeki 81 akademisyene uygulanmıştır. Akademisyenlerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplar çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma bulgularından bazıları cinsiyet açısından ölçek puanları arasında anlamlı fark olmadığı, ölçeğin karmaşa boyutunda Tunceli üniversitesinde görev yapan akademisyenler lehine anlamlı fark gözlendiğidir. Ayrıca akademisyenlerin veri kayıplarına öncelikle veri kaybetme endişelerinin yol açtığı tespit edilmiştir. Araştırmada dikkati çeken bir başka bulgu araştırmaya katılanların önemli bir bölümünün en az on yıllık çalışma belgelerini yedeklemeye çalıştıklarıdır.  Artan bilgi ve belge yoğunluğuyla mücadele edebilmenin alan yazında öne çıkan önlemleri olarak bir belge yönetim sistemine ihtiyaç olduğu ve elektronik belgelerin arşivlenirken arşivleme formatının ne olacağı, ne kadar süreyle arşivleneceği, kullanıcıların belgeye nasıl ulaşacağı ve belgenin yaşam döngüsünün nasıl olacağı gibi bir dizi planlama yapılması gerektiğidir.