Özofagus kanserinde hibrid minimal invaziv özofajektomi deneyimi.


Creative Commons License

İşcan A. Y., Batman B., Özgür İ., Tunca F., Şenyürek Y., Terzioğlu T.

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012, no.157, pp.1-502

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-502
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Özofagus kanseri tanısıyla hibrid minimal invaziv özofajektomi uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Şubat 2012 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı A servisinde özofagus kanseri tanısıyla standart olarak torakoskopik özofagus serbestleştirilmesi ve mediastinal lenf nodu disseksiyonu, laparotomi ile mide tüpleştirilmesi ve çölyak lenf nodu disseksiyonu, servikal insizyonla boyun disseksiyonu ve anastomoz uygulanan 25 hasta yaş, cins, ameliyat süresi, lenf nodu sayısı, ameliyat sonrası ağrı, komplikasyon, takip süresi ve sağ kalım açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Ortalama yaş 54,96 ± 12 yıl, K/E oranı 1.77/1 (16/9) olarak saptandı. Ortalama ameliyat süresi 214,10 ± 18,6 dk, ortalama torakoskopi süresi 88 ± 14 dk olarak saptandı. Disseke edilen toplam ortalama lenf nodu 36±14.2, mediastinal lenf nodu sayısı 28.2±12.8 idi. Ameliyat sonrası ağrı değerlendirilmesi VAS (visual analog pain scale) ile yapıldı. VAS 3,66 ± 0,42 olarak bulundu. Komplikasyonlar değerlendirildiğinde 3 hastada ses kısıklığı (%12), 2 hastada anastomoz darlığı (%8) saptandı. Ameliyat sonrası dönemde hastalarda respiratuar komplikasyon saptanmadı. Ortalama takip süresi 20 ± 6 ay olan hastalarda 2 hastada port yeri tümör implantı nedeni ile kısmi kot rezeksiyonu uygulandı. Bir hasta 20. günde masif üst gis kanama ve bir hasta 12. ayda beyin metastazı nedeni ile kaybedildi. Tartışma ve Sonuç: Hibrid minimal invaziv özofajektomi özofagus kanser cerrahisinde giderek artan oranlarda başarıyla uygulanan ve onkolojik sonuçları açık cerrahiye eş değerde bir tekniktir. Ameliyat sonrası daha az ağrı, daha iyi vital kapasite sağlamakta ve respiratuar komplikasyon oranını azaltmaktadır.