Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği


Talan T., Korkmaz A., GEZER M.

ULUSLARARASI C¸AGˆDAS¸ EGˆI·TI·M ARAS¸TIRMALARI KONGRESI·, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.403-413

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.403-413
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Mobile phones have become an indispensable communication tool at present. Innovations coming with technological improvements turned mobile phones into computers that can be carried in pockets. People can meet some needs such as playing games, using social media and the internet with functionalities provided by today's mobile phones. The purpose of this research is to examine the profiles of mobile phone usage and addiction level of the students who study in Education Faculty and Engineering Faculty of Kilis 7 Aralık University in fall semester of 2015-2016 academic year in terms of different variables. The data in this research is a descriptive method and were collected by using “Problem Mobile Phone Use Scale” developed by the Bianchi and Phillips (2005). Cronbach's alpha reliability coefficient for this study was 0.88. The study sample consisted of a total of 299 first-year students selected by easy sampling method. Demographic information of participants was obtained with personal information form. The data obtained from the study were analyzed with SPSS 18 statistical software. Descriptive statistics such as percentage and frequency tables, mean, standard deviation and independent samples t-test, One—Way ANOVA test, and “Tukey's multiple comparison test” applied for the data. According to the survey, students mobile phone addiction showed that there aren't any significant difference in their gender, attented faculty, socioeconomic status and time of ownership from the mobile phone. It has been found that there is a significant difference in cases purpose of dominant mobile phone usage and usage duration. 

Gu¨nu¨mu¨zu¨n vazgec¸ilmez iletiim aracı haline gelen cep telefonları, teknolojik ilerlemenin getirdii yenilikler ile cepte taınan bir bilgisayar haline gelmitir. Gu¨nu¨mu¨z mobil telefonlarının saladıı ilevsellikler, insanların bu teknolojik arac¸larla oyun, sosyal medya ve internet gibi ihtiyac¸larını salayabilmektedir. Bu aratırmanın amacı; 2015-2016 eitim-o¨retim yılı gu¨z do¨nemi Kilis 7 Aralık U¨niversitesi Eitim Faku¨ltesi ile Mu¨hendislik ve Mimarlık Faku¨ltesi’nde o¨renim go¨ren o¨rencilerin mobil telefon kullanım profillerini ve mobil telefon baımlılık du¨zeylerini farklı deikenler ac¸ısından incelemektir. Betimsel bir c¸alıma olan bu aratırmada veriler, Bianchi ve Phillips (2005) tarafından gelitirilen “Problemli Mobil Telefon Kullanım O¨lc¸ei” kullanılarak toplanmıtır. Bu aratırma ic¸in Cronbach-alpha gu¨venirlik katsayısı 0.88 olarak bulunmutur. Aratırmanın o¨rneklemini kolayda o¨rnekleme yo¨ntemi ile sec¸ilen toplam 299 birinci sınıf o¨rencisi oluturmaktadır. Katılımcılara ilikin demografik bilgiler kiisel bilgi formu ile elde edilmitir. C¸alımada elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile deerlendirilmitir. Verilerin analizi ic¸in yu¨zdelik ve frekans tablosu, aritmetik ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler ile baımsız gruplar t-testi, tek yo¨nlu¨ varyans analizi (ANOVA) ve Tukey c¸oklu karılatırma testi kullanılmıtır. Aratırma sonucuna go¨re, o¨rencilerin mobil telefon baımlılık durumlarının cinsiyet, o¨renim go¨ru¨len faku¨lte, sosyo-ekonomik durum ve mobil telefon sahip olma yılına go¨re anlamlı du¨zeyde farklılamadıı go¨ru¨lmu¨tu¨r. Gu¨nlu¨k mobil telefon kullanım su¨resi ve baat mobil telefon kullanım amacına go¨re ise mobil telefon baımlılık durumlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmitir.