Gemi Atık Sularının Yeni Bir Tür Fenton (Enzimatik Fenton) ile Arıtılması


Korkmaz N. , Aksu A. , Çağlar N.

Ulusak Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY 2014, Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2014, ss.49

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.49

Özet

Gemi atık suları sintine suyu, balast suyu, kirli balast suyu, slop, slaç ve evsel nitelikli atık sularıdır.

Limanlarımızdaki atık kabul tesisleri farklı nitelikte ve farklı kapasitede olup, büyük bir bölümü

sintine ve balast suyunun alınmasına yöneliktir. Arıtma yapılmayan bu atık kabul tesislerinde; sintine

suları gemilerden alınıp, karadaki tanklara taşınmakta; sintine suyu içindeki yağ ve su tanklarda

dinlendirilerek ayrıştırılmaktadır. Ayrıştırılan sintine suyunun yağı özel sektör kuruluşlarına

satılmakta, suyu ise denize dökülmektedir. Bu çalışmada Haydarpaşa atık toplama tesisinden alınan

gemi atık sularının arıtımı için pH 3-5 aralığında bir İleri Oksidasyon Yöntemi olan Klasik Fenton ile

yeni bir tür Enzimatik Fenton uygulanmış ve arıtım sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu amaçla pH 3-5

aralığında sabit karışım hızı ve sabit sıcaklıkta Fe+2/H2O2, Fe+2/Lakkaz enzimi molar oranları

değiştirilerek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), bulanıklık, renk ve çamurdaki toplam organik karbon

(TOK) değişimleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda enzimatik fentonda en iyi arıtımın pH 5’te

olduğu ve minumum (200 mg/L) H2O2 ve Lakkaz enzimi kullanarak maksimum (% 98,5) arıtım elde

edildiği belirlenmiştir. Ayrıca uygulanan bu yeni fenton (enzimatik fenton) yönteminde arıtma

çamurundaki toplam organik karbon değerinin de klasik fentonun aksine oldukça düşük (% 0,26)

olduğu belirlenmiştir. Şekil 1 ve 2’de pH 3-5 aralığında arıtma çamurundaki toplam organik karbon

yüzdeleri enzimatik fenton ve klasik fenton deneylerindeki değerleri gösterilmektedir.