Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

TANRIVERDİ H. , Kılıç N.

Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-18, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-18

Abstract

In order to maintain the presence of establishments, employees must work effectively and efficiently in present conditions. Alienation of employees and perceiving of not supporting by the organization may negatively affect the establishments performance. To determine the relationship between perceived organizational support and organizational alienation may be a good indicator for helping both increase of performance for employees and maintain the presence of the establishments. The aim of this study is to determine the relationship between organizational alienation and perceived organizational support. For this purpose a self-administered questionnaire was developed and applied on 200 telecommunication establishments employees in Istanbul. Convenience sampling method was used for to get data. According to results of this study, a significant negative correlation was found between perceived organizational support and powerlessness, meaninglessness, self-estrangement and work alienation. On the other hand it has been proved that perceived organizational support was clarified and influenced negatively this dimensions. 

Günümüz koşullarında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi için işgörenlerin etkin ve verimli çalışmaları gerektiği söylenebilir. İşgörenlerin örgüte yabancılaşması ve örgüt tarafından desteklenilmediğini düşünmeleri işletme performansını olumsuz etkileyebilir. Örgütsel destek algısı ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişkinin bulunması hem işgörenlerin performansının artması hem de işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi açısından önemli bir gösterge olabileceği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, telekomünikasyon işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel yabancılaşma düzeyi ile örgütsel destek algısı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu İstanbul ilinde faaliyet gösteren telekomünikasyon işletmelerinde bulunan 200 işgörene uygulanmıştır. Araştırmada kolayda örneklem metodu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel yabancılaşmanın güçsüzlük, anlamsızlık, kendine uzaklaşma ve işe uzaklaşma boyutları ile örgütsel destek algısı arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bunun yanında örgütsel destek algısının bu boyutları zayıf düzeyde açıkladığı ve negatif etki ettiği görülmüştür.