IMPACT OF THE NOVEL CORONAVIRUS OUTBREAK ON TOURIST GUIDES PACKAGE TOUR MANAGEMENT PROCESS


Dinçer M. Z., Altun S.

19. Geleneksel Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı 29 Nisan 2021, Kocaeli, Turkey, 29 April 2021, vol.1, no.1, pp.195-213

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.195-213
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Introduction: Due to the Novel Coronavirus outbreak, most countries have temporarily closed their border crossings to almost all foreign nationals. In this direction Tourism movements have come to a standstill. The tourism sector, like other sectors, was affected by the epidemic process. Tourist guides who are in direct connection with tourism have been affected both directly and indirectly by this outbreak. It’s estimated that the outbreaks spread more rapidly with tourists travelling across 196 countries. In this context, travel activity providers are also among those adversely affected by the outbreak in terms of economic, social and psychological aspects. Aim: Research isimportant in uncovering the effects of the Coronavirus outbreak on package touring. In this direction, an attempt was made to identify the behavior of guide towards tour participants and the difficulties they faced due to the epidemic in the process of managing package tours. Method: In this study, qualitative research method was applied and data was tried to study tour management of guides during the epidemic process using participant observation and interview form. Findings: The data obtained were used in content and descriptive analysis methods. In this context, observation data were examined under seven main themes with context analysis and interview data with descriptive analysis. Keywords-Package Tour, Tourist Guide, the Novel Coronavirus, Outbreak

Giriş: Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu ülke sınır kapılarını geçici süreyle hemen hemen tüm yabancı uyruklulara kapatmıştır. Bu doğrultuda turizm hareketleri durma noktasına gelmiştir. Salgın sürecinden turizm sektörü diğer sektörler gibi etkilenmiştir. Turizm ile doğrudan bağlantı içinde olan turist rehberleri de bu salgından hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilemiştir. Salgınların ülkelerarası seyahat eden turistler ile daha hızlı yayılmasına neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu bağlamda, seyahat faaliyet sağlayıcılar da salgından ekonomik, sosyal ve psikoloji açısından olumsuz yönde etkilenenler arasındadır. Amaç: Araştırma, koronavirüs salgınının paket tur yönetme sürecine etkilerinin ortaya çıkarılması açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, rehberlerin tur katılımcılarına karşı davranışları ve paket tur yönetme sürecinde salgın nedeniyle karşılaştıkları zorluklar saptanmaya çalışılmıştır. Yöntem: Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi uygulanmış olup; veriler katılımcı gözlem ve görüşme formu kullanılarak, salgın sürecinde rehberlerin tur yönetme süreci incelenmeye çalışılmıştır. Bulgular: Elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bu kapsamda gözlem verileri içerik analizi ile görüşme verileri ise betimsel analiz ile yedi ana tema altında incelenmiştir. Anahtar Kelimeler-Paket Tur, Turist Rehberi, Yeni Koronavirüs, Salgın.