Nörojen mesane tanısıyla çocuk nefroloji polikliniğimizde takip edilen hastaların retrospektif değerlendirilmesi


Creative Commons License

Aksu B., Ağbaş A.

42.Pediatri Günleri, 21.Pediatri Hemşireliği Günleri, 13 - 16 September 2020, pp.35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.35
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ-AMAÇ: Çocuklarda nörojen mesane, konjenital veya edinilmiş patolojiler sonucu gelişebilen ve multidisipliner bir yaklaşımla takip edilmesi gereken bir patolojidir. Bu çalışmada, kliniğimizde nörojen mesane tanısıyla izlenen hastalar, retrospektif olarak incelenmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM: SBÜ Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Polikliniği’nde Nisan 2017-Aralık 2019 tarihleri arasında takip edilmiş olan 49 hastanın poliklinik dosyası geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR: Çalışma grubuna alınan toplam 49 hastanın başvuru sırasındaki yaş ortalaması 6,0±4,2 yıl (0,6-18 yıl) idi. Olguların 28’i kız (%57,1), 21’i erkekti (%42,9). Nörojen mesanenin nedeni 47 hastada spina bifidaydı. Bir hastamız posterior üretral valv, diğer hastamız da travmaya sekonder nörojen mesane ile izlenmekteydi. Geçirilmiş İYE sayısı 1,8±1,9 (0-7) idi. Hastalarımızın yaklaşık yarısı temiz aralıklı kateterizasyon yapmaktaydı. Antikolinerjik kullanım oranı %42,9, antibiyotik profilaksi kullanım oranı %38,8 idi. Üriner ultrasonografide 23 hastada normal bulgular, 12 hastada ise hidronefroz saptanmıştı. Ondört hastamız yürüyebiliyordu. Tetkik istenmiş olan 47 hastadan 12 tanesinde demir eksikliği anemisi tespit edilmiş ve tedavisi düzenlenmişti. Hastaların böbrek fonksiyonları ve ofis tansiyon ölçümleri normaldi.

TARTIŞMA-SONUÇ: Çocuklarda nörojen mesanenin en sık karşılaşılan nedeni spina bifidadır. Serebral palsi, sakral agenezi, lumbosakral patolojiler, medulla spinalise bası yapan tümörler veya travmalar diğer nadir nedenlerdir. Özellikle meningomyoselli çocukların yenidoğan döneminden itibaren yakın izlemi, beslenme düzenlenmesi, konjenital anomaliler açısından tetkik edilip risklerin belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir.