Sağlık Profesyonellerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


TANRIVERDİ H., Işık S.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.7, pp.125-134, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

At this work, the relationship between the healthy lifestyle behaviors of the health care professionals and the quality of work life.

Personal information form prepared for the aim, data collection tool consisted of the scales of the healthy lifestyle behavior and the quality of work life are applied to 276 health care professionals working at private hospitals in Anatolia district in İstanbul in January,2014. The gained data are evaluated with the help of SPSS 21.0 statistics programme at the computer environment. Frequency ,percentage , avarage and standart deviation statistics are used to evaluate the data besides correlation and regression analysis.

As a result of the research, it is concluded that there is a positive meaningful relationship between the healty lifestyles of the health care professionals and quality of work life, as the level of having a healthy lifestyle of the health care professionals increases ,their quality of work life increases positively, too.

Bu araştırmada, sağlık profesyonellerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile iş yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Amaç doğrultusunda, kişisel bilgi formu, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve iş yaşam kalitesi ölçeklerinden oluşan veri toplama aracı, 2014 yılı Ocak ayında İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan özel hastanelerde görev yapan 276 sağlık profesyoneline uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 21.0 istatistik programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans ve yüzde ile ortalama ve standart sapma istatistiklerinin yanında korelasyon ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır.

Araştırma sonucunda, sağlık profesyonellerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile iş yaşam kaliteleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkilerin olduğu, sağlık profesyonellerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahip olma düzeylerinin artmasının, iş yaşam kalitelerine de olumlu yansıyarak, iş yaşam kalite düzeylerinin artmasına neden olduğu sonucuna varılmıştır.