Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Standartlarının Belirlenmesi.


Creative Commons License

DERİNGÖL Y.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.13, pp.44-65, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to determine the critical thinking standards for prospective teachers. The sampling of the survey consists of a total of 352 teachers, 205 which are primary school teachers and 147 are elementary mathematics teachers studying at a public University in Istanbul. The research is in survey model, and descriptive method has been used. As data gathering tool, ‘Critical Thinking Standards Scale for Teacher Candidates’ developed by Aybek, Aslan, Dincer and Arısoy (2015) has been used. According to the score averages of the sampling, it has been concluded that the critical thinking levels are high. In terms of gender, it has been concluded that females have higher tendency of critical thinking than males. It has also been concluded that, scale sub-dimensions and scale total score averages don't vary according to the department, while even though not significantly different, elementary mathematics teacher candidates have scored higher averages than primary school teacher candidates. 2nd year elementary mathematics teacher candidates have been found to have higher score averages in ‘precision-accuracy’ dimension than 3rd year teacher candidates. The research results will contribute to the field literature. Keywords: Teacher Candidates, Thinking, Critical Thinking 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme standartlarının belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini; İstanbul'da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 205 sınıf öğretmenliği ve 147 ilköğretim matematik öğretmenliği olmak üzere toplam 352 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Aybek, Aslan, Dinçer ve Arısoy (2015) tarafından geliştirilen ‘Öğretmen Adaylarına Yönelik Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği’ veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Örneklemin puan ortalamalarına göre eleştirel düşünme düzeylerinin yüksek seviyede olduğu sonucuna varılmıştır. Cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların eleştirel dü- şünme eğilimlerinin erkeklerin eleştirel düşünme eğilimlerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçek alt boyutları ve ölçek toplam puan ortalamalarının anabilim dalına göre değişmediği, ancak aralarındaki fark anlamlı olmasa da ilköğretim matematik öğretmen adaylarının puan ortalamalarının sınıf öğretmeni adaylarının puan ortalamalarından daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. İkinci sınıf ilköğretim matematik öğretmen adaylarının, üçüncü sınıfta bulunan öğretmen adaylarına göre ‘kesinlik-doğruluk’ boyutunda daha yüksek puan ortalamalarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarının alan yazınına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Düşünme, Eleştirel Düşünme