Tam protez kullanan hastalarda demografik faktörler, protez yaşı ve çiğneme kuvvetinin yaşam kalitesi ve hasta memnuniyeti üzerine etkisinin incelenmesi


GEÇKİLİ O. , BİLHAN H. , mumcu e., Dayan Ç., Yabul A., TUNÇER M. N.

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.7-0, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.7-0

Özet

 

Amaç: Ülkemizde 65 yaş üstü bireylerin
çoğunun alt üst tam protez kullandığı saptanmış
olduğu için, bu tedavi şeklinin hasta memnuniyeti
ve yaşam kalitesine olan etkisi ve ısırma
kuvvetlerinin araştırılması önem taşımaktadır. Bu
retrospektif çalışmanın amacı, en az 3 senedir tam
protez kullanan hastalarda yaş, cinsiyet, ısırma
kuvveti ve protez yaşının yaşam kalitesi ve hasta
memnuniyeti üzerine etkisinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: En az 3 yıldır protezlerini
kullanmakta olan 50 dişsiz hasta bu çalışmaya dahil
edilmiştir. Tüm hastaların ısırma kuvvetleri
ölçülmüş, ve hastalara hasta memmnuniyetleri için
Visual Analog Scale (VAS) formları, yaşam
kalitesinin değerlendirilmesi için de Oral Health
Impact Profile-14 (OHIP-14) formları
doldurtulmuştur.
Bulgular: Araştırmanın istatistiksel sonuçlarına
göre, olguların yaşları ve cinsiyetleri ile VAS ve
OHIP skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Olguların protez
yaşı ile VAS konuşma skorları ile pozitif yönlü,
%30,8 düzeyinde, OHIP fonksiyonel kısıtlanma
skorları ile de negatif yönlü, %32,2 düzeyinde ve
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur
(p<0,05). Olguların ısırma kuvvetleri ile VAS
konuşma skorları ile pozitif yönlü, %29,6
düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuş, OHIP skorları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05).
Ayrıca erkek hastaların ısırma kuvvetleri
bayanlardan istatistiksel olarak anlamlı derecede
yüksek çıkmıştır (p<0,05).
Sonuçlar: Tam protez kullanan hastalarda hasta
memnuniyeti ve yaşam kalitesini, yaş, cinsiyet gibi
demografik faktörler etkilemezken, protezleri daha
eski olan ve ısırma kuvveti fazla olan hastaların
konuşma yönünden daha memnun oldukları
söylenebilir.

 

Objectives: In our country, the majority of
people over age 65 is determined using maxillary
and mandibular complete dentures; for this reason,
the investigation of the effect of this treatment type
on patient satisfaction and life quality and the bite
forces is important. The aim of this retrospective
study was to analyze the effect of age, gender, bite
force and age of the prosthesis on quality of life and
patient satisfaction of patients using complete
dentures for at least 3 years.
Materials and Methods: 50 edentulous patients
using maxillary and mandibular complete dentures
for no less than 3 years were included in this study.
Bite forces were measured in all patients, and
patients were asked to complete OHIP-14 forms for
detecting life quality and Visual Analog Scale
(VAS) forms for detecting patient satisfaction.
Results: According to the statistical outputs of
the study, no statistically significance was found
between the patient age, gender and VAS and OHIP
scores (p>0.05). Statistically significant relationship
was found between denture age and VAS speech
scores in positive way, at a level of 30.8%, and
denture age and OHIP functional disability scores
in a negative way, at a level of 32.2%. Statistically
significant relationship was found between bite
force and VAS speech scores of the patients in
positive way, at a level of 29.6%, whereas a
statistically significant relationship was not found
between OHIP scores(p>0.05) and bite forces. In
addition, bite forces of the male patients were
significantly higher than female patients (p<0.05).
Conclusions: In maxillary and mandibular
complete denture wearers, demographic factors like
age and gender do not seem to effect patient
satisfaction and life quality; however age of the
prosthesis and bite forces affect speech satisfaction
of the patients.