Doğu Anadolu Bölgesinin Aktif Tektoniği ve Jeotermal Alanlar


YEKEN T., YÜKSEL F. A.

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 21 - 25 Şubat 2000, ss.343

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.343

Özet

Arabistan ve Avrasya levhalarının birbirlerine göre rölatif hareketleriyle litosferik
çarpışması sonucunda ileri derecede deformasyona uğrayan Anadolu'nun tektonik aktivitesi
ve buna bağlı olarak sismik hareketliliği giderek önem kazanmaktadır. Yerkürenin
merkezindeki ısı enerjisi bir yalıtkan karakterdeki yerkabuğundan yavaş bir kondüksiyonla
yeryüzüne doğru akış göstermektedir. Ancak yerkabuğunun heterojen özelliğe sahip olması
nedeniyle mohorovicic yüzeyinin sıcaklığı değişik değerler göstermektedir. Alp-Himalaya
kuşağında yer alan Türkiye'nin -özellikle neotektonik dönemden sonra başlayan-bu tektonik
aktivitesi sonucunda fay sistemleri ve volkanizma yardımıyla jeotermal sistemler meydana
gelmiştir. Türkiyede volkanik bakımından aktif bölgeler, yüksek ısı akısına sahip alanlar ve
sismoaktif bölgeler arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'deki
yüksek enthalpili jeotermal alanların faylanma sistemleri ile bölgenin jeodinamiği ve
tektonik gelişimi incelenmiştir. Ayrıca sismik aktivitenin yüksek olduğu bölgeler ile
jeotermi alanlar arasında bulunan ilişkiler karşılaştırılın ıştır.

Geothermal areas and active tectonics of east Anatolia
 

The tectonic activity of the East Anatolia, caused by the extensive deformation due to the
lithosferic collision between Anatolia and Eurasia, is gaining importance in time The
thermal energy in the core of the earth moves during the geological period slowly, passing
through the crust to the surface. Howewer the Mohorovicic surface temperature may have
different values due to heterogeneous nature of the earth's crust. Geothermal systems
occurred in relation to fault systems and volcanism which were the results of tectonic
activities started after the neötectonic period of the East Anatolia in the Alpine-Himalayan
belt. There is a close relationship between active volcanic regions whith the high heat flow
and seismoactive regions in the East Anatolia . In this study faulting systems of geothermal
areas with high enthalpy and geodynnamics and tectonic development of the East Anatolia
are investigated. Also the relations between the regions with seismic activities and
geothermal regions are compared.