Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu Kullanan Cerrahların Sinyal Kaybı Sonrası Tutum Anketi Sonuçları


Creative Commons License

İşcan A. Y. , Dural A. C. , Teksöz S., Hacıyanlı M., Emre A. U. , İçöz G., ...Daha Fazla

10. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mart 2021, ss.50

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.50

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı günlük pratiğinde intraoperatif sinir monitorizasyonu (İONM) kullanan

cerrahların ameliyat sırasında yaşanan sinyal kaybına yaklaşımlarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Endokrin Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen ve toplam 16 sorudan oluşan online

anket 4-12 Şubat 2020 tarihleri arasında 183 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Bulgular: Katılımcıların uzmanlık yılları değerlendirildiğinde %58,2’sinin 10 yıldan fazla cerrahi

uzmanlık deneyimi olduğu ve %36.6’sının yıllık 50 vaka üzerinde yıllık tiroidektomi hacmi olduğu

izlenildi. Katılımcıların %63.4’ü eğitim kurumlarında çalışıyordu. Kanser cerrahisine başlama tarafları

değerlendirildiğinde %91.8’nin tümör tarafından başlamayı tercih ettikleri görüldü. Günlük pratikte

İONM’nu 144 (%78.7) katılımcı her vakada, 40 ( %16.4) katılımcı ise nüks ya da lokal ileri kanser gibi

zor olgularda kullandığını belirtti. İONM tipi değerlendirildiğinde sürekli monitorizasyonun %5.2 katılımcı

tarafından kullandığı görüldü. Ameliyat öncesi katılımcıların %68.2’sinin sözel olarak sinyal kayıpları

açısından hastayı bilgilendirdiği fakat sadece %24.4’ün bu bilgileri aynı zamanda onam formuna

eklediğini gözlemlendi. Vaka bazlı sinyal kayıplarında, karşı tarafa devam tutumu sinirin anatomik olarak

bütünlüğü incelenerek değerlendirildi. Sinirin anatomik bütünlüğü sağlam olduğu fakat sinyal kaybı

yaşanan olgularda yüksek risk grubu kanser dışında yaklaşık %60 oranında ameliyatın sonlandırıldığı

görüldü (Hipertiroidi %55.8, MNG %60, düşük risk kanser %58,7, yüksek risk kanser %29.9). Sinirin

anatomik bütünlüğünün bozulduğu sinyal kayıplarında yüksek risk grubu dışında büyük çoğunluğun

ameliyatı sonlandırdığı saptanıldı (Hipertiroidi %81.5, MNG %90, düşük risk kanser %83.7, yüksek risk

kanser %53.8). Gerçek, düzelmeyen sinyal kaybı olup sinirin anatomik bütünlüğün olmadığı durumlarda

karşı tarafa devam ederken %58.9 katılımcının sürekli vagus stimülasyonunu ve %41.1 katılımcının

aralıklı sinir monitorizasyonunu tercih ettiğini görüldü.

Sonuç: Tiroid cerrahisinde IONM çoğunlukla deneyimli cerrahların rutin kullanımındadır. Sinyal

kayıplarında anatomik bütünlüğün bozulması karşı tarafa devam kararını yarı yarıya azaltmaktadır.

Sinyal kaybı yaşanması durumunda ne yapılacağı (aşamalı tiroidektomi, vs) henüz onam formlarına

yeterince yansımamış görünmektedir. Medikolegal sorunları önlemek amacıyla bu konuda farkındalığı

arttırmaya ihtiyaç olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: intraoperatif sinir monitorizasyonu, sinyal kaybı, aşamalı tiroidektomi