Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin HIV/AIDS’e ilişkin Bilgi Düzeyleri: İstanbul, Ağrı ve Mersin Örneği


Creative Commons License

AY F. , Zeren Ş., Alıcı D.

Türk HIV - AIDS Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.75-85, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Türk HIV - AIDS Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.75-85

Özet

Amaç: Bu araflt›rma, Türkiye’nin üç farkl› bölgesinde yer alan üç farkl› flehirde

ö¤renim gören hemflirelik bölümü ö¤rencilerinin HIV/AIDS ile ilgili bilgi düzeylerini

belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r.

Yöntem: Üç farkl› üniversitenin hemflirelik bölümünde ö¤renim gören ve tabakal›

örneklem yöntemi ile seçilen 226 ö¤renciye, araflt›rmac›lar taraf›ndan oluflturulmufl

Kiflisel Bilgi Formu ve HIV/AIDS Bilgi Formu uygulanm›flt›r.

Bulgular: Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerden 220’sinin (%97.3) bekar oldu¤u;

213 ö¤rencinin ise (%94.2) daha önce hiç cinsel iliflki deneyimi olmad›¤› belirlenmifltir.

Ö¤rencilerin %42.9’u HIV/AIDS’le ilgili ilk bilgilerini TV arac›l›¤›yla ö¤rendi¤ini

belirtirken, %25.2’si lisedeki e¤itimcilerden, %13.3’ü üniversitedeki e¤itimcilerden,

%12.0’› aileleri veya arkadafllar› arac›l›¤›yla ve %6.2’si ise kitap, internet vb. arac›-

l›¤›yla ö¤rendi¤ini ifade etmifltir. Bulgular, ö¤rencilerin HIV/AIDS Bilgi Formu’nu büyük

oranda do¤ru cevaplamalar›na ra¤men, yine de hastal›¤›n bulaflmas› hakk›

nda eksik ya da yanl›fl bilgilerinin oldu¤u göstermektedir. Araflt›rmada, ö¤rencilerin

HIV/AIDS konusundaki bilgi düzeyleri yüksek bulunmufltur. Ö¤rencilerin s›n›f

düzeyleri yükseldikçe bilgi puan ortalamalar› da artmaktad›r. Farkl› üniversitelerde

e¤itim alan ö¤rencilerin bilgi puan ortalamalar› birbirinden farkl›d›r. Araflt›rmada,

farkl› üniversitelerin farkl› s›n›flar› aras›ndaki farkl›l›k incelendi¤inde, A¤r› Da¤›

ve Mersin Üniversitesi sa¤l›k yüksekokulu ö¤rencilerinin s›n›f düzeyi artt›kça puan

ortalamalar› da artmakta iken, ‹stanbul Üniversitesi Bak›rköy Sa¤l›k Yüksekokulu birinci

s›n›f ö¤rencilerinin bilgi puan ortalamas› ikinci s›n›f ö¤rencilerin ortalamas›ndan

daha yüksektir.

Tart›flma: Gençlerin HIV/AIDS konusunda birincil bilgi kayna¤› olarak televizyonu

belirtmeleri bu konuda yap›lm›fl di¤er araflt›rma bulgular› ile paraleldir.

HIV/AIDS’in bulaflma ve korunma yollar› konusunda gençlerin bilgi sahibi olmas›,

hastal›¤›n h›zla yay›lmas›n› engellemekle birlikte, HIV/AIDS hakk›nda yanl›fl inançlar›

n ve eksik bilgilerin giderilmesini sa¤layacaktır.

Purpose: This research was conducted for the purpose of determining

HIV/AIDS knowledge level of nursing students from three different cities in three

different regions of Turkey.

Method: Using a stratified sampling method 226 students were selected from

three different university schools of nursing and administered a Personal Information

Form, developed by the researchers, and the HIV/AIDS Information Form.

Findings: In this research 220 (97.3%) of the participating students were single

and 213 (94.2%) stated that they had never had sexual intercourse. The first source

of the students' information about HIV/AIDS was from TV (42.9%), followed by

high school teachers (25.2%), university teachers (13.3%), family or friends (12%),

and books, internet, etc. (6.2%). These findings show that although the students

answered a large percentage of the HIV/AIDS Information Form correctly they

have incorrect or incomplete information about the methods of transmission of

the disease. HIV/AIDS knowledge level of the students in the research was high.

As the students' class level increased their mean knowledge score also increased.

In the examination of the differences between different classes at the different

universities in this research it was determined that while A¤r› Da¤› and Mersin

University nursing students' mean scores increased as their class level increased

the ‹stanbul University Bak›rköy Health School first year nursing students' knowledge

score was higher than the second year.

Conclusions: Young people's knowledge about the methods of transmission

and prevention of HIV/AIDS will both prevent the rapid spread of the disease as

well as eliminate incorrect and incomplete information about HIV/AIDS.