Çocukluk çağı papiller tiroid kanserinde BRAFV600E mutasyonu ile klinikopatolojik özellikler arasında ilişki ve nüks oranı üzerine etkisi


Nekay E., İşcan A. Y., Baysal A., Sormaz İ. C., Yegen G., Tunca F., ...More

7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç Pediatrik yaş grubu papiller tiroid kanserinde (PTK) BRAF V600E mutasyonu varlığının tümörün klinikopatolojik özellikleri ve nüks oranı üzerine etkisi olup olmadığının incelenmesi.

Yöntem İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı A servisinde Ocak 1990 ve Ocak 2014 arasında PTK tanısı ile tiroidektomi uygulanan 18 yaş altı 57 hastanın verileri retrospektif incelendi. Çalışmaya alınma kriterleri; minimum cerrahi girişimin total tiroidektomi ile birlikte proflaktik santral lenf diseksiyonu olması; ameliyat sonrası düzenli takip ve uygun tedavi uygulanmış olması; ameliyattan sonra en az 1 yıllık süre geçmiş olması; ve BRAF analizi için yeterli patolojik örneğin bulunması olarak tanımlandı. Bu kriterleri karşılayan 43 hasta çalışma kapsamına alınarak BRAF analizi uygulandı. BRAFV600E mutasyonu saptanan ve saptanmayan hastalarda demografik veri, histopatolojik özellikler ve nüks oranı incelendi. Medyan takip süresi 32 ay (14-184 ay) idi.

Bulgular BRAF mutasyonu 14 (% 32.5) hastada saptandı. Demografik veriler ve BRAF mutasyonu arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Ortalama tümör çapı 19.8±12.7 mm olup, toplam 19 (%44) hastada lenf gangliyon metastazı ve iki (% 4.6) hastada ise tanı anında akciğer metastazı saptandı. Histopatolojik özellikler bakımından, BRAF (+) olan hastalarda klasik varyant PTK, multifokalite ve nöral invazyon oranı anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0.003,p=0.008,p=0.04). BRAF mutasyonu ile tümör çapı arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0.9). Lenf gangliyonu metastaz oranı BRAF(+) hastalarda (-) olanlara göre yaklaşık iki kata daha yüksek olmakla birlikte, iki grup arasındaki farkın istatistiksel analizinde sınırda anlamlılık saptandı (%64 vs %34; p=0.06). Tanı anında uzak metastaz bulunan iki hastada BRAF mutasyonu saptanmadı. Takip esnasında toplam 6 (%14) hastada nüks saptandı ve BRAF (+) hastalarda (-) olanlara göre nüks oranı anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (%36 vs %3.4;p=0.004). Takip esnasında hiçbir hastada hastalığa bağlı mortalite saptanmadı.

Sonuç Bu çalışmada çocukluk çağı PTK da BRAF mutasyonu varlığı nüks oranını anlamlı şekilde arttıran bir parametre olarak saptanmıştır. Ancak bu hasta grubunda BRAF mutasyonunun prognostik etkisini daha net belirlemek ve özellikle mortalite üzerine etkisini saptamak uzun süreli takip sonuçlarının görülmesi gerekmektedir.