Investigation of Electroporation Technique’s Effects on Acute Leukemia Cell Lines


Creative Commons License

Salman Yaylaz B., Punar Ş., Emrence Z. , Sırma Ekmekci S. , Şakar D. N. , İleri B., ...More

XVII. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2021, vol.52, no.1, pp.318-319

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 52
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.318-319

Abstract

Acute Leukemias are clonal malignancies originating from the hematopoietic stem or precursor cells. Although it has many subgroups (such as ALL, AML, APL), it is characterized by bone marrow failure, has an aggressive course. The great majority of cases occur sporadically. This study aimed to investigate the effects of electroporation on cell viability and DHRS2 and p53 gene expressions in acute leukemia cell lines (JURKAT, NB4, HL-60, REH, and NALM6). All cell lines used in the study were subjected to electroporation using the AmaxaTM NucleofectorTM II device. Then, 0th and 24th-hour groups were formed to obtain RNA, and 0, 24th, and 48th-hour MTT groups were formed to determine cell proliferation. At the end of the periods, RNA isolations and cDNA synthesis were performed following the kit protocols, and DHRS2 and p53 gene expressions were investigated by qRT-PCR. At the end of the specified periods, MTT formazan was added to the groups, and OD measurement was made.

Results: Significant differences were found in the DHRS2 and p53 expressions on the electroporated cells compared to the control group. These two genes were in an opposite interaction. (p<.05) MTT experiments showed that cell proliferation decreased proportionally in electroporated cells compared to control and apoptotic groups. (p<.01)

Conclusion: In light of the obtained results, it can be said that the electroporation process used in research may change the cells’ gene expressions, reducing their proliferation. The experiments that are planned to be designed for these cells must be carried out considering these outputs.

Akut Lösemiler, hematopoietik kök veya öncül hücrelerden kaynaklanan klonal malignitelerdir. Birçok alt grubu olmakla birlikte (ALL, AML, APL gibi) kemik iliği yetmezliği ile karakterizedir, agresif seyreder ve tedavi edilmediği takdirde ölüme yol açabilir. Vakaların büyük çoğunluğu sporadik olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalara göre bir dizi konjenital sendromlar ve çevresel faktörler akut lösemilerin gelişimine yatkınlık göstermektedir. Bu çalışmada akut lösemi hücre hatlarında (JURKAT, NB4, HL-60, REH ve NALM6) elektroporasyonun hücre canlılığına ve DHRS2 ve p53 gen ifadelerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan tüm hücre hatları AmaxaTM NucleofectorTM II cihazı kullanılarak elektroporasyon işlemine maruz bırakılmıştır. Ardından bu hücrelerden RNA eldesi için 0. Ve 24. saat, hücre proliferasyonun belirlenmesi için ise 0., 24. Ve 48. saat MTT grupları oluşturuldu. Sürelerin sonunda RNA izolasyonları ve cDNA sentezi kit protokolleri takip edilerek yapıldı ve DHRS2 ile p53 gen ifadeleri qRTPCR ile araştırıldı. Belirlenen sürelerin sonunda hücre proliferasyonu için ayrılmış gruplara MTT formazanı eklendi ve inkübasyon süresi sonunda MultiSkan Spektrum cihazı ile OD ölçümü yapıldı. Elektroporasyon işlemine maruz bırakılmış hücrelerin DHRS2 ve p53 ifadelerinde kontrol grubuna göre anlamlı farklılıklar bulundu ve bu iki genin zıt yönlü bir etkileşim içerisinde olduğu gözlemlendi. (p<.05) MTT deneyleri ise hücre proliferasyonunun kontrol ve apoptotik grupla kıyaslandığında elektroporasyon yapılan hücrelerde orantılı olarak azaldığını göstermiştir. (p<.01 Elde edilen çıktılar ışığında, araştırmalarda kullanılan elektroporasyon işleminin hücrelerin gen ifadelerini etkilediği, canlılığını ve proliferasyonlarını azalttığı söylenebilir. Akut lösemi hücre hatları için tasarlanması planlanan deneylerin bu çıktılar göz önüne alınarak yapılması önem arz etmektedir.