Metaphors for the Internet Used by Nursing Students in Turkey: A Qualitative Research


Creative Commons License

ŞENYUVA E., KAYA H.

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.Winter, no.50, pp.87-106, 2013 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: Winter Issue: 50
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.87-106
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose of Study: This study was conducted within the scope of a qualitative and quantitative study pattern in order to determine nursing students’ perceptions of the Internet through metaphors and the variables affecting such metaphors.

Method: The study sampling included all undergraduate students (575 individuals) attending a nursing school during the 2009-2010 spring semester. The entire population was targeted in the study; 500 students volunteered to participate, and 87.0% of the population was reached. The data were collected using an information form consisting of 9 questions identifying the socio-demographic attributes and Internet use habits of the students, and each student was asked to complete the sentence "Internet is like............because................." in order to determine their perceptions relating to the concept of the Internet. The data were analysed using qualitative (content analysis) and quantitative (frequency, chi-square) data analysis methods.

Conclusions and Recommendations: Results showed that a majority of the nursing students perceived the Internet as a source of information but stated that it should be used consciously. In line with these findings, metaphors can be used as a powerful study tool in determining, understanding, and explaining personal perceptions and mental images in relation with the Internet.Findings: It was found that 25.5% of the nursing students were freshmen, 24.9% were juniors, 26.5% were sophomores, and 23.1% were seniors; 85.7% were female and 14.3% were male; and their average age was 21.32±1.89%. The nursing students produced 204 valid metaphors in relation to the concept of the Internet. The top 3 metaphors were library (n: 51, 10.2%), world (n: 32, 6.4%), and book (n: 17, 3.4%). The metaphors produced by the nursing students in relation to the concept of the Internet were collected under 10 conceptual categories in terms of their common properties. With regard to the perceptions of the nursing students relating to the concept of the Internet, the predominant categories were "the Internet as a source of information" (133 students, 51 metaphors), "the Internet as a harmful tool" (109 students, 44 metaphors), "the Internet both as useful and harmful" (74 students, 56 metaphors), and "the Internet as a comprehensive tool" (91 students, 50 metaphors). It was also found that the conceptual categories did not show any difference according to the grades of the nursing students, the secondary school they graduated from, their Internet use habits, their primary purpose of using the Internet, and the place from where they connected to the Internet (p > 0.05).

Keywords: Metaphor, perception, mental image, Internet, nursing student, nursing 

Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin internete ilişkin algılarını metafor/lar aracılığıyla ortaya çıkarmak ve bu metaforları etkileyen bazı değişkenleri belirlemek amacı ile nitel ve nicel araştırma deseni kapsamında gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini ve örneklemini, bir hemşirelik yüksekokulu’nda 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören tüm lisans öğrencileri  (575 öğrenci) oluşturdu. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş, araştırmaya katılmayı kabul eden 500 öğrenci ile gerçekleştirildi. Araştırmada evrenin %87’sine ulaşıldı. Araştırmada veriler; öğrencilerinin  sosyo-demografik özelliklerini ve internet kullanım durumlarını belirlemeye yönelik 9 sorudan oluşan Bilgi Formu ve öğrencilerinin internet kavramına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak amacıyla her bir öğrenciden“İnternet ………… gibidir; çünkü …………..”cümlesini tamamlaması istenerek toplandı. Veriler, nitel (içerik analizi) ve nicel (frekans,ki-kare) veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edildi. Araştırmada, öğrencilerin %25,5’inin birinci, %24,9’unun ikinci, %26,5’inin üçüncü, %23,1’inin dördüncü sınıfta öğrenim gördüğü, %85,7’sinin kız, %14,3’ünün erkek, yaş ortalamalarının %21.32±1.89 olduğu belirlendi. Öğrenciler, internet kavramına ilişkin 204 adet geçerli metafor geliştirdi. İlk üç sırada; kütüphane (n: 51, %10,2), dünya (n:32, %6,4), kitap (n:17, %3,4) metaforlarının yer aldığı belirlendi. Hemşirelik öğrencilerinin internet kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar ortak özellikleri bakımından on kavramsal kategori altında toplandı. Hemşirelik öğrencilerinin, internet kavramına ilişkin algılarında, “Bilgi kaynağı olarak internet” (133 öğrenci, 51 metafor), “Zararlı bir araç olarak internet” (109 öğrenci, 44 metafor), “Hem yararlı hem zararlı olarak internet” (74 öğrenci, 56 metafor) ve “Çok kapsamlı olarak internet” (91 öğrenci, 50 metafor) kavramsal kategorilerinin öne çıktığı görüldü. Ayrıca, kavramsal kategorilerin, hemşirelik öğrencilerinin sınıfı, mezun olduğu ortaöğretim kurumu, internet kullanıp kullanmama, interneti öncelikle kullanma amacı ve internete bağlandığı yerler açısından farklılık göstermediği saptandı (p>0,05). Sonuç olarak, öğrencilerin çoğunluğu interneti bilgi kaynağı olarak algılamakta ancak bilinçli olarak kullanılması gerektiğini belirtmektedirler. Bu sonuçlar doğrultusunda metaforlar, internete ilişkin kişisel algıları, zihinsel imgeleri ortaya çıkarmada, anlamada ve açıklamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilir.   

Anahtar Kelimeler: Metafor, Algı, Zihinsel imge, İnternet, Hemşirelik öğrencisi, Hemşirelik.