Finite element stress analysis of different implant materials and superstructure materials stress distribution in posterior mandibula supporting bone


Creative Commons License

KARABUDA Z. C.

Presentation, pp.185, 2010

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2010
  • Page Numbers: pp.185
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Akilli Y.E. (2010). Finite Element Stress Analysis of Different Implant Materials and Superstructure Materials Stress Distribution in Posterior Mandibula Supporting bone. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Oral Implantology. Phd Thesis. İstanbul. The implant and superstructure with the use of different materials consisting of vertical and oblique in the posterior region of the cortical bone chewing force that they created in front extreme stress. In this study, the posterior region of the free ending cases using implants made of different materials and the fixed super structures, the lower jaw bone creates tensions in the finite element stress analysis was aimed to evaluate with.in these. The evaluation of these stresses will be a guidance for the clinicians applying these treatments. The variable models designed in a computer program will be given different vectors of forces in a computer medium and then examined and compared to each other using the finite element stress analysis. The bone model, implants, posts and restorations, and related anatomic processes will be modelled in a computer program. The constructed models will be transfered to another program in order to apply the force vectors imitating the functional forces in the mouth.The arised stress distribution will be figured out with the aid of finite element analysis method. The conclusions will be commented. In this study four different three dimensional models will be constructed in a computer program. All the models will be taken from posterior edentulous mandibula. In the place of second premolar, first molar and second molar various implant and cantilever placements will be performed .The cortical plate will be 1.5 millimeter wide while the surrounding bone left will simulate the cancellous bone. The models will be transfered to another computerized program and the applied factors distribution will be calculated and evaluated with finite element analysis. The data obtained will be compared to each other and to the data obtained in other studies. These comparisons would establish dominant and weak sides of these treatments. The contribution of our study to previous researches: There is inadequate data in the literature related to the prognosis of the different implant and sperstructure materials applied in the edentulous posterior mandibula with D2 type of bone. The examination of the force distribution in the implants applied in this part of mandibula will make the prognosis of the treatment more predictable. Furthermore, the conclusions obtained in the end of this study will help the clinicians give their decisions related to these treatments. Key Words: Titanium implant, Zirconium implant, Porcelain Fused-to-metal (Cr-Co), Zirconia Superstructure, Finite Element Analysis. This study, İstanbul University was supported by Scientific Research Projects Unit. Project No: 3601 

Akıllı, Y.E. (2010). Farklı Materyallerden Yapılmış İmplant ve Üst Yapılarının, Kuvvet Dağılımının Sonlu Elemanlar Gerilme Analizi ile İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Oral İmplantoloji ABD. Yüksek Lisans/Doktora Tezi. İstanbul. Kullanılan implant ve üst yapıları, arka azı bölgesinde dikey ve yatay çiğneme kuvvetleri sonucunda kortikal kemikte farklı stresler oluşturmaktadır. Çalışmamızda serbest sonlanan alt çenede farklı implant ve üst yapı materyallerinin kortikal kemikte oluşturdukları stresler, sonlu elemanlar gerilme analiz yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, klinik uygulamarın başarısına rehberlik edeceği düşünülmektedir. Bilgisayar ortamında oluşturulan modellere farklı yönlerden uygulanan kuvvetler sonucu oluşan değerler karşılaştırılmıştır. Kemik, implant ve üst yapıları modelleri bilgisayar ortamında modellenerek, kuvvetler uygulandı. Oluşan stresler, programa özgü şekilde görsel veriler halinde oluşturuldu. Çalışmamızda alt çene ikinci küçük azı ile ikinci büyük azı dişleri arasında kalan alt çene kemiği modellendi. Bu bölgeye farklı lokasyonlara implant ve köprü protezleri planlandı. Spongiöz kemiği çevreleyen kortikal kemik kalınlığı 1,5 mm olarak belirlendi. Oluşturulan modeller sonlu elemanlar analizinin yapılabilmesi amacıyla özel program kullanıldı. Elde edilen sonuçlar kendi arasında ve daha önce yapılmış çalışmalar ile karşılaştırıldı. Çıkan sonuçlar ile kritik olan bölgler tespit edilebilmektedir. Literetürde alt çene posterior Tip 2 kemikte, farklı implant ve üst yapı materyallerinin karşılaştırıldığı az sayıda çalışma bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar ile alt çene posterior bölgede oluşan stres dağılımının klinik uygulamalarda ve uygun materyal seçiminde yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : Titanyum implant, Zirkonyum implant, Metal-porselen üst yapı (Cr-Co), Zirkonyum üst yapı, Sonlu elemanlar gerilme analizi. Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 3601