Mezenkimal Kök Hücrelerin Periferal Kan Mononükleer Hücrelere olan Etkisinin Sitokin Düzeyinde Araştırılması


Erol A., Abatay Sel F., Süleymanoğlu M., Demirayak G., Kuruca D. S., Oğuz F.

Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2022, pp.34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Çeşitli hastalık tedavilerinde kullanımı araştırılan, farklı immün modülasyon işlevlerine sahip olan ve elde edilmesinde

etik sorunları olmayan mezenkimal kök hücreler (MKH) çeşitli dokulardan elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, kordon

kanı (KK) ve kordon dokusu (Wharton Jelly) MKH’lerinin bağışıklık sisteminin modüle ettiği sitokinlerin üretimi ve

salgılanması üzerindeki etkisi araştırıdı.

İnsan göbek kordon kanından izole edilen MKH ve Periferal Kan Mononükleer Hücreleri (PKMH), flow sitometrisi

ile karakterize edildi. PKMH ve MKH ko-kültürü öncesi ve sonrası flow sitometrisi ile sitokin seviyeleri belirlendi.

T yardımcı hücre alt grubu Th1/Th2/Th17 oranları ve sitokin seviyeleri (Interlökin-4 (IL-4), Interferon-γ (IFN-γ) ve

Interlökin-17A (IL-17A)). Tümör büyüme faktörü (TGF)-β, IL-4, IL-17, IFNy süpernatant sitokin seviyeleri ELISA

ile ölçüldü. Çalışmamızda, flow sitometri yöntemi ile yüzey belirteçleri (CD44 (%100), CD73 (%99.6), CD90 (%100),

CD105 (%95)), invert mikroskopta MKH’nin plastik adherent ve morfolojik olarak fibroblastik yapısı gözlemlendi.

Projede hem KK hem de WJ MKH’ler 1/10 ortak kültür MKH/PKMH oranlarında, ve 72 saatlik inkübasyon sürelerinde

kullanıldı.

Çalışmamızda, MKH’ler ile uyarılan PKMH’lerin, birlikte kültür sonuçları kültür öncesiyle ile karşılaştırıldığında farklı

immünomodülatör özellikler gösterdiği bulundu. Hem KK hem de WJ MKH’ler ve PKMH ko-kültürü sonrasında proinflamatuvar

sitokinler IFNy ve IL-17’nin hücre içi seviyeleri artarken, süpernatandaki sitokin seviyeleri önemli ölçüde

azaldı (p<0.05). Anti-inflamatuvar sitokinler arasında, IL-4, ko-kültürden sonra önemli ölçüde arttı ve süpernatandan

önemli ölçüde azaldı (p<0.05). Bir anti-inflamatuvar sitokin olan TGF-β’nin süpernatanttaki seviyesi, hem KK hem de

WJ MKH’ler için önemli ölçüde azaldı (p<0.05).

Elde edilen sonuçlarla kordon kanı ve WJ-MKH’nin PKMH üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve MKH’lerin uygulama

öncesi ve sonrası pro-inflamatuvar ve anti-inflamatuvar özelliklerinin belirlenmesi ile bilimsel platforma katkı sağlaması

amaçlandı. MKH popülasyonlarının immün sistem üzerindeki değişkenliği nedeniyle, MKH’lerle yapılan klinik

çalışmalarda belirsiz sonuçların varlığı, çalışmaların ilerlemesini engellemektedir. MKH ve immün sistemi hücrelerinin

etkileşimi karmaşık bir süreci başlatır, bu nedenle MKH kaynağının seçimi ile hücre alt grupları belirlenir ve daha

spesifik ve ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Göbek Kordon Kanı, Göbek Kordon Dokusu (Wharton Jelly), İmmün Sistem Hücreleri, Mezenşimal

Kök Hücreler, İmmünomodülasyon