The Turkish Clinical Microbiology and Infectious Diseases Society (KLİMİK) Evidence-Based Guideline for the Diagnosis and Treatment of Brucellosis, 2023


YAVUZ S. Ş., Xu C., BENLİ A., ATEŞ C., AYDIN M., AYGUN G., ...More

Klimik Dergisi, vol.36, no.2, pp.86-123, 2023 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.36519/kd.2023.4576
  • Journal Name: Klimik Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Academic Search Premier, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, Veterinary Science Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.86-123
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Although brucellosis is very common in the world and Türkiye, there are no evidence-based guidelines to guide the diagnosis and treatment of the disease. This guide has been prepared by the Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases to provide evidence-based recommendations to physicians from different specialties interested in the diagnosis and treatment of brucellosis. The recommendations of the Clinical Practice Guide Development Guide of the Infectious Diseases Society of Amer- ica (IDSA) were taken as the basis for preparing this guide. The guideline preparation group determined 20 questions considered to be important in the diagnosis and treatment of brucellosis, and the publications that could answer these questions prepared in PICO (Population/Patient [P], Intervention [I], Comparison [C], Outcome [O]) format, were searched in ULAKBİM Tr Dizin, PubMed, Cochrane databases without date restrictions. The Grading of Recommen- dations, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) Working Group method was used to rank the evidence and determine the strength of the recommendations for each PICO question and for each individual outcome. Me- ta-analyses of comparative clinical studies were performed to answer the PICO questions. Individual participant data (IPD) meta-analyses with data obtained from case reports and case series were conducted in the absence of comparative clinical studies. It is planned to update the recommendations at regular intervals in line with the results of new studies.
Bruselloz, dünyada ve ülkemizde çok yaygın olarak görülmesine rağmen hastalığın tanı ve tedavisini yönlendirmede kullanılabilecek kanıta dayalı bir rehber bulunmamaktadır. Bu rehber, brusellozun tanı ve tedavisi ile ilgilenen farklı uzmanlık alanlarından hekimlere kanıta dayalı öneriler sunmak üzere Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Has- talıkları Derneği tarafından hazırlanmıştır. Rehberin hazırlanmasında, ABD İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA)’nin Klinik Uygulama Rehberi Geliştirme Kı- lavuzu önerileri esas alınmıştır. Rehberi hazırlayan grup üyeleri tarafından, bruselloz tanı ve tedavisinde önemli olduğu düşünülen 20 soru belirlenmiş ve PICO [hasta/popülasyon (P), müdahale/indikator (I), karşılaştırma/kontrol (C), sonuç (O)] formatında oluşturulan bu sorulara yanıt verebilecek yayınlar, ULAKBİM TR Dizin, PubMed ve Cochrane veritabanlarından, tarih kısıtlaması olmadan taranmıştır. Her bir PICO sorusu ve her bir ayrı sonlanım için kanıtların derecelendirilmesinde ve önerilerin gücünün belirlenmesinde “Grading of Recommendations, Assessment, Develop- ment and Evaluation (GRADE) Working Group” yöntemi kullanılmıştır. PICO sorularına yanıt oluşturabilecek şekilde karşılaştırmalı klinik araştırmaların olması halinde bunların meta-analizleri, olmaması halindeyse olgu sunumları ve olgu serilerinden elde edilen verilerle “individual participant data” (IPD) meta-analizleri yapılmıştır. Önerilerin yeni çalışmaların sonuçları doğrultusunda belli aralıklarla güncellenmesi planlanmaktadır.