Pür Buzlu Cam Dansiteli Lezyonlar : Erken Evre Akciğer Adenokarsinomu Göstergesi


Karataş B., Duman S., Özkan B., Demir A., Kara M.

Türk Toraks Derneği 27.Yıllık Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 29 April - 03 May 2024, pp.97-99

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.97-99
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç

Bilgisayarlı tomografide tespit edilen persistan pür buzlu cam dansitesindeki (BCD) lezyonlar genellikle atipik adenomatöz hiperplazi, adenokarsinoma in situ, lepidik büyüme paterni gibi non-invaziv akciğer adenokarsinomuyla ilişkilendirilir. Yine de pür BCD lezyonlar invaziv adenokarsinom göstergesi olabilir. Bu çalışmamızda pür BCD lezyonların erken evre akciğer adenokarsinomuyla ilişkisini inceledik.

Yöntem

Tek merkezli, retrospektif çalışmamızda Ocak 2018- Aralık 2023 yılları arasında bilgisayarlı tomografide regresyon görülmeyen persistan pür BCD lezyon nedeniyle cerrahi uygulanan 21 hasta değerlendirildi. Demografik, klinik, erken ve geç postoperatif dönem ve patoloji verileri derlendi. Takipte veri kaybı olan hastalar değerlendirme dışı bırakıldı.

Bulgular

Pür BCD lezyona sahip 21 hasta opere edildi. Hastaların %59,1’i (13) kadın, %40,9’u erkek (9), ortalama yaş 65.05 ( 56-80) idi. Pür BCD lezyonların en sık sağ üst lobda (%40,9) lokalize olduğu görüldü. Çekilen 18- FDG pozitron emisyon tomografisinde ortalama FDG tutulumu 1.95 (0 – 10,5) izlendi. Vakaların %77,3 (17) 'ünde video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), %4,5 (1)’inde torakotomi ile yapıldı. %13,6 (3)’sında VATS ile başlayıp ileri derecede yapışıklık olması nedeniyle torakotomiye dönüldü. Ortalama postoperatif hastane yatış süresi 3 gün (2-18 gün), hiçbir hastada mortalite izlenmedi.  İki hastada 4 günü aşan uzamış hava kaçağı, 1 hastada postoperatif medikal tedaviyle kontrol altına alınan atriyal fibrilasyon izlendi. Sağ anterior segmentektomi uygulanan 1 hastada atelektazi nedeniyle sağ üst lobektomiye tamamlandı. FDG PET afinitesi (SUDmaks) 2.5 ve üzeri izlenen lezyonlarda invaziv adenokarsinom görülme riski istatistiksel anlamlı izlenmemiştir (p=0.075). Opere edilen hastaların patolojileri; %66,7'si (14) invaziv adenokarsinom, %9,5'i (2) in situ adenokarsinom, %4,8'i (1) lepidik tip mikroinvaziv non-müsinöz adenokarsinom, %19,0'ı (4) minimal invaziv adenokarsinom şeklinde sonuçlandı. Hastaların 14 (%66,7)’ ü Evre IA, 3(%14,3) ‘ü Evre IB, 2 (%9,5) hasta evre IIA olarak raporlandı.

Sonuç

Toraks BT görüntülemelerinde persistan pür BCD izlenen hastalar, PET afinitesi göstermese bile invaziv adenokarsinom riski taşımaktadır. Takibinde progresyon izlenen ya da yüksek malignite riski gösteren lezyonlar tecrübeli göğüs cerrahları, göğüs hastalıkları hekimleri ile değerlendirilmeli ve cerrahi tedavi seçenekler arasında bulundurulmalıdır.