Displastik Kalça Zemininde Yapılan Total Kalça Artroplastileri: Anatomik ve Yüksek Kalça Rotasyon Merkezi Yerleşiminin Radyolojik Farklılıkları


Kendirci A. Ş., Sağlam Y., Ergin Ö. N., Şen C., Öztürk İ.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, vol.53, pp.19

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 53
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Displastik kalça zemininde yapılan total kalça artroplastilerinde (TKA) asetabuler komponentin yerleşimi kemik stok, ekstremite uzunluğu gibi değişkenler göz önüne alınarak yükseğe yerleştirilebilir. Çalışmamızın amacı; asetabuler komponentin anatomik veya yüksek merkezli yerleşimlerine göre vakaların radyolojik ölçümlerle karşılaştırılarak etkilenen parametreleri araştırılmasıdır.

Yöntem: Anabilim dalı izni alındıktan sonra 2010- 2017 yılları arasında displastik kalça hastalığı nedeniyle total kalça artroplastisi yapılan, Crowe sınıflamasına göre tip 2 ve 3 hastalar çalışmaya dahil edildi. Operasyon sonrası uygun doz ve pozisyonda çekilen pelvis AP grafileri üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Grafilerde femoral baş çapı, asetabular komponent inklinasyonu, femoral offset, abdüktör kol uzunluğu, A-T mesafesi, vertikal-rotasyon merkezi mesafesi (V-COR), horizontal-rotasyon merkezi mesafesi (H-COR) ölçüldü ve heterotopik ossifikasyon miktarı brooker sınıflamasına göre değerlendirildi. Kalçanın rotasyon merkezi (KRM) Ranawat’ın 1980 yılında tarif ettiği ölçüm yapılarak belirlendi ve iki ayrı grup halinde değerlendirme yapıldı. Elde edilen verilere istatiksel analiz olarak t-testi ve mann-whitney u testi uygulandı.

Bulgular: Dahil edilme kriterlerine uyan 25 hastanın KRM değerlendirmesinde 11 kalçanın anatomik yerine, 14 kalçanın ise yükseğe yerleştirilmiş olduğu görüldü. Tercih edilen femur başı çapının yüksek yerleşimli olgularda anlamlı derecede daha büyük olduğu görüldü (36,6 vs. 31.6, p=0,017). KRM’in anlamlı şekilde inferiora doğru hareket ettiği görüldü (V-COR; 85,7 vs. 69.2, p=0,003). Asetabuler komponent inklinasyonu (p=0,923), femoral offset miktarı (0,368), abdüktör kol uzunluğu (p=0,282), H-COR (p=0,053), A-T mesafesi (p=0,649) ve brooker sınıflaması (p=0,575) her iki grup arasında benzer idi.

Çıkarımlar: Yüksek kalça merkezi lokalizasyonuna yerleştirilen asetabuler komponente sahip hastalarda anatomik kalça merkezine yerleştirilen asetabuler komponentlere göre femoral baş ve V-COR mesafesi verilerinde anlamlı farklılık olduğu görüldü. Rotasyon merkezinin anatomik yerine yerleştirdiği hastalarda, asetabuler komponent çapı ve beklendiği şekilde femoral baş çapı küçülmesi insitabilte riskini arttırabilir. Bu risk başka çalışmalar ile de analiz edilmelidir.