Prenatal dönemde aort koarktasyonu tanısı ile takip edilen olguların postnatal sonuçları


Creative Commons License

Kunt İşgüder Ç.

Perinatal Medicine 2019, İzmir,, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2019, ss.1-4

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-4

Özet

Amaç: Aort koarktasyonu distal aortik arkın darlığı ile karaktarize sık bir konjenital anomalidir. İnsidansı 0.2- 0.62 /1000 arasında değişir ve erkek fetüslerde daha sık görülür. Prenatal tanı postnatal komplikasyonları ve uzun dönem morbiditeyi azaltmaktadır ancak aort koarktasyonunun prenatal tanısı oldukça zordur ve yüksek yanlış pozitifliğe neden olur. Biz bu çalışmada kliniğimizde 2015-2019 yılları arasında aort koarktasyonu tanısı ile takip edilen olguların analizini sunmayı amaçladık. Materyal-Metod: Çalışma sürecinde prenatal dönemde aort koarktasyonu tanısı ile takip edilen 64 olgunun prenatal bulgu ve postnatal sonuçları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Ortalama tanı haftası 24.5 hafta (20-31 hafta) idi. Fetal kardiyak incelemede 54 olguda dört oda kesitinde ventriküler orantısızlık(84,3%), 47 olguda üç damar trakea kesitinde aortada darlık (73,4%) ve 19 olguda sagittal kesitte transvers aortik arkta darlık (29,6%) izlendi. Eşlik eden kardiyak anomaliler 19 olguda VSD (29,6%), bir olguda büyük arter transpozisyonu (1,5%), bir olguda hipoplastik sol kalp sendromu (1,5%), bir olguda sol izomerizm (1,5%) ve bir olguda aort stenozu (1,5%) idi. Karyotip analizi yapılan 34 olgudan 30’unda normal karyotip, 4’ünde anormal karyotip sonucu izlendi. Anormal karyotip sonuçları iki olguda Turner sendromu, bir olguda trisomi 18 ve bir olguda Di George sendromu olarak saptandı. 52 olgunun (81,2%) postnatal verilerine ulaşıldı ve ortalama takip süresi 25,1 aydı (6-42 ay). Gebelik 11 olguda terminasyon (21,1%) ile 42 (78,9%) olguda canlı doğum ile sonuçlandı. Canlı doğumlarda ortalama doğum haftası 35,1 hafta (28-41 hafta) ve ortalama doğum ağırlığı 3007 gramdı (1100-4100 gram). Canlı doğan 41 olgunun 27’si (65,8 %) yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edildi. Postnatal ekokardiyografi incelemesinde 10 olguda normal kardiyak inceleme (24,3 %) , 31 olguda aort koarktasyonu (75,7%) saptandı. Aort koarktasyonu nedeniyle 18 olgu (43,9%) opere edildi ve 9 olgu (21,9%) postoperatif komplikasyonlar nedeniyle kaybedildi. Sonuç: Prenatal ultrasonografide fetal kalpte dört oda kesitinde ventriküler boyutta uyumsuzluk, üç damar trakea kesitinde aortada darlık gibi bulgular saptandığında aortik ark, aort koartasyonu açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Prenatal tanı koyulan olgularda, tersiyer merkezde doğum planlanması neonatal morbiditeyi azaltmaktadır.