Efficacy of antioxidant vitamins (vitamin C, vitaminE, beta-carotene) and selenium supplement onD-galactosamine-induced lung injury


Bayrak B. B. , Çatal T., Öztay F. , Yanardağ R. , Bolkent Ş.

IUFS JOURNAL OF BİOLOGY, no.1, pp.11-18, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : IUFS JOURNAL OF BİOLOGY
  • Page Numbers: pp.11-18

Abstract

Effects of vitamin combination with selenium on acute lung injury in rats were examined in this study. Four experimental groups of rats were used as follows: group 1, animals administered intraperitoneally physiological saline solution; group 2, rats fed with vitamin C, vitamin E, beta-carotene and sodium selenate for three days; group 3, a single intraperitoneally injection of D-galactosamine (D-GaIN; 500 mg kg-1) into rats; group 4, animals fed with the antioxidant vitamin combination with selenium for three days, and administered D-GaIN. Lung tissues were examined using light microscope, and the following biochemical parameters were measured glutathione (GSH), lipid peroxidation (LPO) levels and tissue factor (TF), lactate dehydrogenase (LDH), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx), paraoxonase (PON), myeloperoxidase (MPO), xanthine oxidase (XO) and sodium potassium ATPase (Na+ /K+ -ATPase) activities in lung tissues. Extensive edema in peripheral areas, mononuclear cell infiltrations around venules and locally a honeycomb-like structure were observed in the lung of group 3 rats. GSH, GPx and PON activities were decreased, whereas LPO level, TF, LDH, CAT, SOD, MPO and XO activities were increased in rats treated with D-GalN. Administration of the antioxidant combination protected lung tissue against damage by enhancing biochemical chances and pulmonary edema in group 3 animals, while no significant effect on protection of pulmonary inflammation was observed. In conclusion, the antioxidant vitamin supplementation with selenium can be used in the prevention of acute lung injury

Bu çalışmada, akut akciğer hasarı üzerine selenyum ihtiva eden vitamin kombinasyonunun etkileri araştırılmıştır. Çalışmada sıçanlardan dört farklı deney grubu oluşturulmuştur; bu gruplar, grup 1, intraperitonal fizyolojik tuzlu su enjekte edilen sıçanlar; grup 2, üç gün süre ile vitamin C, vitamin E, beta-karoten ve sodyum selenat ile beslenen hayvanlar; grup 3, tek doz intraperitonal D-galaktozamin (D-GaIN; 500 mg kg-1) enjekte edilen sıçanlar; grup 4, üç gün süre ile selenyum ve antioksidan kombinasyonu ile beslenen ve tek doz D-GaIN enjekte edilen sıçanlardan oluşturulmuştur. Akciğer dokuları ışık mikroskobu ile araştırılmış ve şu biyokimyasal parametreler ölçülmüştür; glutatyon (GSH), lipid peroksidasyonu (LPO) düzeyleri ve doku faktörü (TF), laktat dehidrojenaz (LDH), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GPx), paraoksonaz (PON), miyeloperoksidaz (MPO), ksantin oksidaz (XO) ve sodyum potasyum ATPaz (Na+ /K+ -ATPaz) aktiviteleri. Grup 3 sıçanların akciğer dokularında periferal alanlarda yaygın ödem, venüller etrafında mononuklear hücre infiltrasyonları ve bölgesel peteksi yapılar gözlenmiştir. D-GaIN injekte edilen sıçanlarda GSH, GPx ve PON aktiviteleri azalmasına rağmen, LPO düzeylerinin, TF, LDH, CAT, SOD, MPO ve XO aktivitelerinin arttığı saptanmıştır. Antioksidan kombinasyonunun verilmesinin, grup 3 hayvanlardaki biyokimyasal değişiklikleri ve pulmoner ödem bulgularını iyileştirerek, hasara karşı akciğer dokularını koruduğu, ancak pulmoner inflamasyona karşı önemli bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, selenyum ihtiva eden antioksidan vitamin uygulamasının akut akciğer hasarını önlemede kullanılabileceği kanısına varılmıştır.