DİŞ HEKİMLİĞİNDE HYALURANİK ASİDİN YERİ


AK G., KAZANCIOĞLU H. O., ÇAKIR O.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.45, no.1, pp.37-41, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mikroleakage is a multifactorial biological phenomenon in dentistry. There are many studies, test methods, usefulness and 
reliability data in the literature to prevent microleakage which affects the durability of the restoration badly or which causes 
discoloration, post operative sensitivity and seconder caries. The investigations are being done to provide better compliance 
with the tooth structure by the improvement of the structure qualities of dental materials and the application techniques to 
prevent microleakage. Several test methods have been introduced and tested for the evaluation of microleakage. These test 
methods are include; dye penetration, radioisotopes, chemical agents, bacterial test methods, air pressure, neutron activation 
analysis, electrochemistry and microscopic analysis techniques. In this article these test methods used for the evaluation of 
microleakage and interpretations on their advantages and disadvantages have been presented. 
 
Dişhekimliğinde mikrosızıntı, birçok faktörün etki ettiği biyolojik bir olay zinciridir. Restorasyonların kalıcılığını etkileyen, 
renkleşmelere yol açan, post operatif duyarlılık ve sekonder çürük oluşumlarına neden olan mikrosızıntının önlenebilmesi 
için literatürde çok sayıda araştırma, test yöntemi ve bunların güvenilirlikleri ve geçerlilikleri ile ilgili birçok veri 
bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda, gerek restoratif materyallerin yapısal özellikleri, gerekse uygulama yöntemleri 
geliştirilerek diş dokuları ile daha iyi bir uyum sağlanmasına ve mikrosızıntının önlenmesine çalışılmaktadır. Kenar 
sızıntısının değerlendirilmesi için birçok test metodu geliştirilmiş ve denenmiştir. Bu test metodları içinde; boyar madde 
penetrasyon testleri, radyoizotoplar, kimyasal ajanlar, bakteriyel testler, hava basıncı yöntemi, nötron aktivasyon analizi, 
elektrokimyasal yöntemler ve mikroskobik inceleme yöntemleri gibi test metodları bulunmaktadır. Bu makalede kenar 
sızıntısının değerlendirilmesinde kullanılan bu test metodları ve bunların olumlu ve olumsuz yönleri hakkında bilgiler 
derlenmiştir.