The effect of prenatal exposure of a non-steroidal anti-inflammatory drug on the optic nerve of female rats: a stereological, histological, and electron microscopic study


Creative Commons License

Kaplan S., EŞREFOĞLU M., Aktas A., Gul M., Onger M. E., Altunkaynak M. E., ...More

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.26, no.18, pp.1860-1864, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Abstract

Objective: Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can have adverse effects for in both mother and fetus following administration during the prenatal period. If given during pregnancy, diclofenac sodium (DS), an NSAID, is given during the pregnancy, may also affect the development of the central nervous system (CNS) or related structures.

 

Methods: Pregnant rats were separated into pure control (PG), saline (SG) and diclofenac groups (DG). A daily dose of 1 mg/kg of DS and 1 mL/kg saline was injected intraperitoneally to the DG and SG groups, respectively, from the 5th gestation day for a 15 day of period; the PG group received no treatment. After spontaneous delivery, female offspring were obtained from all groups. After the 20th week of postnatal life, the animals (n¼6 for each group) were perfused

and the right optic nerves were resected. Sections were subjected to stereological and histological analysis.

 

Results: There were no significant differences (p40.05) between PG, SG and DG groups with respect to myelin thickness, axonal cross-sectional area, axon numerical density, total section area of optic nerve and axon number.

Conclusions: Histological and stereological results indicated that treatment with DS or saline produced undesirable effects on female rat optic nerve development and myelinization with respect to morphology.

 

Amaç: non-steroidal anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID) hem de yan etki olabilir
prenatal dönemde anne ve fetus takip yönetim . Sırasında verilirse gebelik, diklofenak sodyum (DS ) , bir NSAID ,gebelik sırasında verilir de etkileyebilir
merkezi sinir sistemi (MSS) veya ilgili yapıların geliştirilmesi .
 

Yöntem: Gebe sıçanlarda serum fizyolojik ( SG ) ve diklofenak gruplar , saf kontrol ( PG ) ayrıldı ( DG ) . 1 mg / kg DS ve 1 ml / kg tuzlu su içinde bir günlük doz, DG ile intraperitoneal olarak enjekte edilmiştir dönemin bir 15 gün için 5. gebelik günden itibaren sırasıyla ve SG gruplar ,PG grubu
hiçbir tedavi uygulanmadı. Spontan Doğumdan sonra , dişi yavruların tüm elde edilmiştir  grupları . Doğum sonrası hayat ,hayvanlar ( her grup için n = 6 ) 20. hafta perfüze edildikten sonra ve doğru optik sinirler rezeke edildi . Bölüm stereolojik ve tabi tutuldu histolojik analizi.
 

Bulgular: ile PG , SG ve DG gruplar arasında anlamlı bir fark ( P40.05 ) vardı
miyelin kalınlığı , akson kesit alanı , akson sayısal yoğunluğu , toplam bölümüne saygı
optik sinir ve akson sayısının alanı .
Sonuç: histolojik ve stereolojik sonuçları DS veya serum fizyolojik ile bu tedavi endikasyonu
ile kadın sıçan optik sinir gelişimi ve myelinizasyon üretilen istenmeyen etkiler
biçimbilimsel saygı