Türkiye'de Muhafazakar Modernleşme ve Kadın


DALFİDAN F. , DEMİR G.

7. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 05 October 2013, pp.127-138

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127-138

Abstract

Along with 1980 andafter1980‘swas a period started to experience cause celebres many in terms of
in Turkey, witnessed significant developments. One of the significant developments accentuated by
socialsciences has been a reflection in the publicsphere of process of being integrated into modern life
of conservative circles that outside of Turkish modernization process, and debates in the front of the
moderns that has already been included in process. Conservative women that increased visibility in the
publicsphere in this period, has made effort both to integrate into modern life, and to createa suitable
standard of livingto self-values there by attempting to reinterpret life-style. Within the process, these
women gradually have been seen began to share the cultural values of the modern system, reinterpreted
them rather than against the values of modern life, and purpose of express self-identity.
Actually, in this context, the debat ethat has been in Turkey nowadays dueto the fact that turns into the
these cularpublicsphere of 1920s.Within this hybridization case that started to be discussed in Turkey
in 1980‘s, in our paper, it will be done sociological assessment of the historical process of
conservative women's visibility in the publicsphere in th eprocess of Turkish modernization.
1980 ve sonrası Türkiye‘de birçok açıdan kırılmaların yaGanmaya baGladığı bir dönem olmakla
birlikte önemli geliGmelere tanık olmuGtur. Sosyal bilimler tarafından üzerinde durulan bu önemli
geliGmelerden biri, Türk modernleGmesi sürecinin dıGında kalan muhafazakâr çevrelerin modern
hayata entegre olma sürecinin kamusal alana yansıması ve bu yansımanın sürece zaten dahil olan
modernlerin cephesinde yaratmıG olduğu tartıGmalar olmuGtur. Bu dönemde kamusal alandaki
görünürlükleri artan muhafazakâr kadınlar, yaGam biçimlerini yeniden yorumlama giriGiminde
bulunarak, hem modern hayata entegre olma, hem de değerlerine uygun bir yaGam standardı
oluGturmaya çalıGmıGlardır. Süreç içerisinde bu kadınların giderek modern sistemin kültürel değerlerini
paylaGmaya baGladıkları, modern yaGamın değerlerine karGı olmaktansa, onları yeniden yorumladıkları
ve kimliklerini ifade etme gayesi taGıdıkları görülmektedir. Bu bağlamda aslında bugün Türkiye'deki
tartıGmalar 1920'lerin laik kamusal alan modelinin bugün dönüGmekte olmasından kaynaklanmaktadır.
1980'lerle birlikte Türkiye'de tartıGılmaya baGlanan bu melezlenme hali kapsamında tebliğimizde, Türk
ModernleGmesi sürecinde muhafazakâr kadınların kamusal alandaki görünürlüğü‘nün tarihsel
süreçteki sosyolojik değerlendirmesi yapılacaktır.