Urban Identity Evaluation within the Context of Urban Landscape: Edirne Case Study


Creative Commons License

Ertin D. G. , Zülfikar H. C. , Atik D.

9. International Sinan Symposium, Edirne, Turkey, 21 - 22 April 2015, pp.39-46

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-46

Abstract

The expansion of globalization all over the world generates pressure on cities and this pressure causes the specific values that bring the city its identity vanish day by day. Nowadays landscape of a city is the primary feature that describe the cities and identify them by putting on distinctive properties. Urban landscape is born out of physical, social and cultural environment organized in the city and the relation between these components. These components which present the definitive concrete and abstract properties of an environment are limiters of that environment as natural and artificial elements creating identity and belongingness as well. The closest sample for the socio-cultural and physical environments in which we feel belongingness at cities is the district we live in. In this study, extant districts which are formed by the societies having different history, culture and socio-economical level and bear the traces of different historical periods forming the sub-regions of Edirne are chosen as study areas. The method of the study has been developed as: The city is divided into 3 main regions according to their formation periods and localizations and literature search and visual analysis are done on 6 sample districts. Within this context, urban landscape identities of the chosen districts are aimed to be presented by determining their concrete and abstract environmental limiters.

Küreselleşmenin tüm dünyaya yayılmasıyla kentler üzerinde baskı oluşmakta; bu baskı sonucu kente kimlik kazandıran özgün değerler gün geçtikçe kaybolmaktadır. Bugün bir kentin peyzajı kentleri tanımlayarak kente ayırt edici özellikler katmasıyla kimliğinin oluşmasını sağlayan başlıca özelliktir. Kentsel peyzaj kent içinde organize olan fiziksel, sosyal ve kültürel çevre ile bu bileşenlerin birbirleriyle olan ilişkisinden doğmaktadır. Bir mekânın somut ve soyut tanımlayıcı özelliklerini ortaya koyan bu bileşenler mekâna kimlik kazandıran doğal veya yapay öğeler olarak mekânın sınırlayıcıları ve aynı zamanda o yere aidiyetlik duygusunu kazandıran özelliklerdir. Kentlerde aidiyetlik duygusunu hissettiğimiz en yakın sosyokültürel ve fiziksel çevrelere örnek, içinde yaşadığımız mahallelerdir. Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde farklı dönemlerin izlerini taşıyarak günümüze gelmiş Edirne kentinin alt bölgelerini oluşturan ve farklı geçmişe, kültüre ve sosyo-ekonomik düzeye sahip toplulukların oluşturdukları mahalleler araştırma alanı olarak seçilmiştir. Çalışmanın yöntemi şu şekilde gelişmiştir; kent oluşum zamanı ve yerleşim bakımından 3 ana bölgeye ayrılarak, örnek olarak seçilen 6 mahalle üzerinden literatür taraması ve görsel analizler yapılmıştır. Bu bağlamda seçilen mahallelerinin soyut ve somut mekân sınırlayıcıları belirlenerek kentsel peyzaj bağlamında kentsel kimliklerin ortaya konulması amaçlanmıştır.