ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ


Creative Commons License

TANRIVERDİ H. , KOÇASLAN G. , Perdeci O.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.533-555, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 11
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.533-555

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between organizational justice, organizational commitment and motivation. In accordance with this purpose; organizational justice, organizational commitment and motivation levels are investigated in a public institute. Research data has been obtained from 361 officers in 5 counties of Istanbul by surveys. Survey partipicants are determined by convenience sampling model. Organizational justice, organizational commitment and motivation scales are used in the survey. The research is based on relational screening model. Data obtained in this research are analyzed by SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21.0. Descriptive statistical methods ( number, percentage, average and standard deviation) are used to evaluate the data. To compare quantitative data t test is used, to compare the groups more than two one-way ANOVA test is used and Tukey Post Hoc test is used to determine the difference. The relation between the dependent and independent parameters of the research is tested with Pearson correlation and the effect is tested with regression analysis. Organizational Justice, organizational commitment and motivation are found at medium level. It is found that there is a significant but weak relationship between organizational justice and organizational commitment and organizational justice has a positive effect on organizational commitment and motivation. Thus it is concluded that organizational commitment and motivation levels of the employees can be enhanced by improving organizational justice implementations.

 

Bu çalışmanın amacı örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve motivasyon düzeyi arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bir kamu kurumundaki örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve motivasyon düzeyleri araştırılmıştır. Veriler İstanbul’daki 5 farklı ilçede çalışan 361 kamu personelinden anket yoluyla elde edilmiştir. Ankete katılanlar kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Ankette örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve motivasyon ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeline dayanmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında tek yönlü Anova testi ve farklılığın tespitinde Tukey Post Hoc testi kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi Pearson korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve örgütsel motivasyon orta düzeyde bulunmuştur. Örgütsel adalet düzeyiyle örgütsel bağlılık düzeyi arasında anlamlı ve zayıf bir ilişki olduğu ve örgütsel adalet düzeyinin, örgütsel bağlılık ve motivasyonu arttırdığı bulunmuştur. Böylece örgütsel adalet uygulamalarının iyileştirilmesiyle kurumda çalışanların örgütsel bağlılıkları ve motivasyon düzeylerinin iyileştirilebileceği sonucuna varılmıştır.