Serum İnterleukin-34 Level At Patients With Chronic Hepatitis C


Creative Commons License

Çakal B.

10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Turkey, 27 - 28 August 2022, pp.267-271

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.267-271
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract
Background and Aim: In the pathogenesis and progression of hepatitis C virus (HCV)-related liver damage, the interaction of viral viral factors and genetic and immunological factors of the infected individual, as well as environmental factors, can be determinative. It is suggested that serum interleukin (IL)-34 levels may be associated with liver damage in chronic liver diseases that may develop due to viral and non-viral factors. In this study, it was aimed to compare the clinical laboratory, virological and histological results and IL-34 levels of patients with chronic hepatitis C (CHC).
Material and Method: A total of 56 CHC patients, 18 male and 38 female, who underwent liver biopsy were included in the study. A commercial kit was used to operating with the ELISA principle was used to determine the serum IL-34 levels of the patients. Histological evaluation of liver tissue samples of the patients was performed using the Ishak modified histological activity index system
Results: The mean aspartate aminotrasferase (AST), alanine aminotrasferase (ALT), HCV RNA inflammation (grade) and fibrosis (stage) levels of the patients were 46.65±28.65, 51.37±32.91, 6.31±1.08 log IU/ml, 6.01±2.13 and 2.60±1.15, respectively. was measured. There was no statistically significant correlation between serum IL-34 levels and histopathological data of patients including clinical laboratory including AST and ALT,
viral loads including HCV RNA and necroinflammatory activity levels and fibrosis stages (p>0.05)
Conclusion: Clinical laboratory, virological and histological results of patients with CHC are not related to serum IL-34 levels. The role of IL-34 in the occur and progression of HCV-related liver injury could be limited.
Keywords: Interleukin 34, Hepatitis C Virüs,, liver, Pathology, Fibrosis

Özet

Giriş ve Amaç: Hepatitis C virüs (HCV) ilişkili karaciğer hasarlarının patogenezi ve progresyonunda virüse ait viral faktörler ile enfekte bireye ait genetik ve immünolojik faktörler ve ayrıca çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimi belirleyici olabilmektedir. Viral ve non-viral etkenlere bağlı olarak gelişebilen kronik karaciğer hastalıklarında serum interlökin (IL)-34 düzeylerinin karaciğer hasarı ile ilişkili olabileceği öne sürülmektedir. Bu çalışmada kronik hepatit C'li (KHC) hastaların klinik laboratuvar, virolojik ve histolojik sonuçlar ile IL-34 düzeylerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya karaciğer biyopsi işlemi gerçekleştirilen 18’i erkek, 38’i kadın toplam 56 KHC hastası dahil edildi. Hastaların serum IL-34 düzeylerinin tespiti amacıyla ELISA prensibiyle çalışan ticari kit kullanıldı. Hastalara ait karaciğer doku örneklerinin histolojik değerlendirmesi Ishak modifiye histolojik aktivite indeksi sistemi kullanılarak gerçekleştirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama aspartat aminotrasferaz (AST), alanin aminotrasferaz (ALT), HCV RNA enflamasyon (grade) ve fibrozis (stage) düzeyleri sırasıyla 46.65±28.65, 51.37±32.91, 6.31±1.08 log IU/ml, 6.01±2.13 ve 2.60±1.15 olarak ölçüldü. Hastaların ortalama serum IL-34 düzeyleri 11.03±2.81 pg/ml olaral ölçüldü. Serum IL-34 düzeyleri ile hastaların AST ve ALT’yi içeren klinik laboratuar, HCV RNA’yı içeren viral yükleri ve nekroenflamatuvar aktivite düzeyleri ve fibrozis evrelerini içeren histopatolojik verileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: KHC’li hastaların klinik laboratuar, virolojik ve histolojik sonuçları ile serum IL-34’ün düzeyleri ilişkili değildir. IL-34 HCV ilişkili karaciğer hasarının oluşması ve progresyonu üzerindeki rolü oldukça sınırlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: İnterlökin 34, Hepatitis C Virüs, Karaciğer, Patoloji, Fibrozis